O čo ide?

U-Multirank je nová celosvetová multidimenzionálna klasifikácia univerzít a fakúlt zameraná na potreby používateľov. Zahŕňa mnohé aspekty vysokoškolského vzdelávania: výskum, výučbu, štúdium, medzinárodné zameranie, prenos znalostí a lokálnu angažovanosť. U-Multirank je nezávislá klasifikácia, ktorú v prvých rokoch finančne podporuje Európska únia.

Tento jedinečný nástroj na porovnávanie výkonnosti zahŕňa informácie o viac ako 1200 inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, 1800 fakultách a 7500 programoch zo 80 krajín.

Čo k tomuto viedlo?

Potenciál európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z hľadiska plnenia ich úlohy v spoločnosti a prínosu k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju je málo využívaný. Aby mohli rôzne zainteresované subjekty – študenti, inštitúcie, podniky, tvorcovia politík – lepšie pochopiť výkonnosť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, je potrebná väčšia transparentnosť. U-Multirank je v tomto kľúčovým nástrojom: obsahuje viac údajov a je lepšie zameraný na používateľov ako akákoľvek iná existujúca klasifikácia. Poskytuje jasnejšie informácie o výkone oveľa širšieho rozsahu univerzít, ako aj o ich potenciáli prispieť k rastu a zamestnanosti. Zahŕňa potrebné informácie pre tvorcov politík, študentov a samotné inštitúcie. 

Čo sa doteraz dosiahlo?

U-Multirank začal fungovať 13. mája 2014. Druhý súbor výsledkov bolo uverejnený 30. marca 2015.