År 2006 antog Europaparlamentet och rådet en rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Tanken var att bidra till en framtidsorienterad utbildning av hög kvalitet, anpassad till samhällets behov.

Rekommendationen utgör en europeisk referensram för nyckelkompetenser som beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsmarknadens parter och inlärarna själva kan använda. Den kan också stödja initiativ inom till exempel sysselsättning, socialpolitik och ungdomsfrågor.

Nyckelkompetenser för livslångt lärande är de färdigheter som alla behöver för att kunna utvecklas, vara aktiva samhällsmedborgare och få ett jobb. De är därför relevanta för alla utbildningssektorer (skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning) och för icke-formellt och informellt lärande.

Alla bör skaffa sig nyckelkompetenser:

  • Ungdomar som snart ska gå ut skolan måste rusta sig för vuxenlivet.
  • Vuxna bör under hela livet utveckla och uppdatera sina färdigheter.

I rekommendationen beskrivs åtta nyckelkompetenser som alla är en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder:

  • Kommunikation på modersmålet
  • Kommunikation på främmande språk
  • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Lära att lära
  • Social och medborgerlig kompetens
  • Initiativförmåga och företagaranda
  • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Många av kompetenserna överlappar och kompletterar varandra. Övergripande färdigheter som kritiskt tänkande, kreativitet, initiativförmåga och problemlösning löper som en röd tråd.

Kommissionen har dessutom tagit fram ytterligare två begreppsramar för att bidra till en gemensam syn på företagarkompetens och digital kompetens.

Hur används nyckelkompetensramen?

Referensramen för nyckelkompetenser är nu förankrad hos medlemsländerna och andra aktörer och har det senaste årtiondet bidragit till att göra utbildningarna mer kompetensbaserade. Framförallt har läroplanerna förbättrats. Kompetensramen används också för att erkänna icke-formellt lärande inom ungdomsverksamhet genom youthpass-intyg.

Det finns dock stora skillnader mellan länder, utbildningssektorer och kompetensområden, där det har varit svårt att införa övergripande färdigheter. Lärare, utbildare och skolledare behöver mer stöd och det behövs bättre bedömnings- och utvärderingsmetoder.

Översyn av nyckelkompetensramen

Syftet med översynen är att uppdatera kompetensramen så att den bättre speglar samhällsutvecklingen inom till exempel kulturell mångfald, flerspråkighet, olika sätt att kommunicera, migration, medborgarskap och hållbarhetsfrågor.

Ett annat mål är att bättre förstå användarnas behov och ta fram verktyg och processer som kan hjälpa beslutsfattare och andra aktörer i deras arbete.

Slutligen ska översynen se till att referensramen fortfarande är ett aktuellt och viktigt instrument för utbildningspolitiken, även efter elva år. Kommissionen vill på så sätt främja kompetensbaserat lärande i hela Europa och stödja insatser för alla – på både nationell, regional och lokal nivå, i formella och icke-formella sammanhang och för människor i alla åldrar.

Samråd

Samrådet om översynen av referensramen för nyckelkompetenser startade i juni 2016 och fortsätter under 2017. Planen är att anta en reviderad kompetensram andra halvåret 2017. Samrådet är öppet för alla målgrupper. Vi vill både se hur kompetensramen har använts i de olika länderna och kartlägga vilka viktiga färdigheter som behövs i framtiden.

Tyck till!

Vi uppmanar allmänheten och intressenter att delta i samrådet och bidra till översynen av nyckelkompetensramen.