År 2006 antog Europaparlamentet och rådet en rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Tanken var att bidra till en framtidsorienterad utbildning av hög kvalitet, anpassad till samhällets behov.

Rekommendationen utgör en europeisk referensram för nyckelkompetenser som beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsmarknadens parter och inlärarna själva kan använda. Den kan också stödja initiativ inom till exempel sysselsättning, socialpolitik och ungdomsfrågor.

Kommissionen har dessutom tagit fram ytterligare två begreppsramar för att bidra till en gemensam syn på företagarkompetens och digital kompetens.

2006 års rekommendation för nyckelkompetenser är nu förankrad hos medlemsländerna och andra aktörer och har bidragit till att göra utbildningarna mer kompetensinriktade. Läs mer om vad rekommendationen har lett till:
Litteraturgenomgång av reformer med anledning av 2006 års referensram för nyckelkompetenser för livslångt lärande

Översyn av 2006 års rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande

Syftet med översynen var att uppdatera rekommendationen så att den bättre speglar utvecklingen sedan 2006 inom politik, samhälle, ekonomi, miljö och teknik. Dessutom tittade man på erfarenheterna av kompetensinriktat lärande och olika sätt att främja grundläggande färdigheter, nyckelkompetenser och kompetensinriktad undervisning i hela Europa.

Samråd

Samråden i samband med översynen av rekommendationen inleddes i juni 2016 och avslutades med en konferens om nyckelkompetenser i juni 2017. Läs gärna vår rapport om samrådet

sidan om samrådet kan du läsa alla bidrag, rapporter och analyser.

2018 års rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande

Den 17 januari 2018 antog kommissionen ett förslag till en ny rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande.