Evropski parlament in Svet sta leta 2006 sprejela Priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Namen priporočila je bil prispevati k razvoju kakovostnega in v prihodnost usmerjenega izobraževanja in usposabljanja, načrtovanega po potrebah evropske družbe.

Priporočilo je oblikovalcem politike, izvajalcem izobraževanja in usposabljanja, socialnim partnerjem in učencem ponudilo referenčni okvir ključnih kompetenc Hkrati je podprlo še druge sorodne politike, kot so politika zaposlovanja in socialna politika ter preostale politike v zvezi z mladimi.

Za lažje skupno razumevanje pojma digitalne kompetence in podjetništva je Evropska komisija pripravila še dva okvira: Evropski referenčni okvir za podjetništvo in Okvir za razvoj in razumevanje digitalne kompetence v Evropi.

Priporočilo o ključnih kompetencah iz leta 2006 je bilo v državah članicah in pri deležnikih splošno sprejeto. Vplivalo je na pripravo raznih nacionalnih politik izobraževanja in usposabljanja ter pripomoglo k uveljavljanju poučevanja in učenja na podlagi kometenc v državah članicah. Več informacij o priporočilu iz leta 2006:
Report on a literature review of reforms related to the 2006 European Framework of Key Competences for lifelong learning (Pregled literature o reformah v zvezi z evropskim okvirom ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje iz leta 2006)

Pregled Priporočila o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 2006

Namen pregleda je bil posodobiti priporočilo, tako da bo odražalo politični, družbeni, gospodarski, ekološki in tehnološki razvoj po letu 2006. Hkrati so preučili izkušnje s poučevanjem, usposabljanjem in učenjem na podlagi kompetenc ter načine, kako še uveljaviti razvijanje temeljnih spretnosti in ključnih kompetenc ter poučevanje in učenje na podlagi kompetenc v Evropi.

Posvetovanje

Posvetovanje o pregledu priporočila o ključnih kompetencah se je začelo junija 2016 in doseglo vrh s konferenco o evropskem okviru ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. Več informacij: Poročilo o rezultatih javnega posvetovanja 

Spletna stran o posvetovanju z objavljenimi odgovori na posvetovanje in poročili

Priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 2018

Evropska komisija je 17. januarja 2018 sprejela predlog za novo priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje.