Evropski parlament in Svet sta leta 2006 sprejela Priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Namen priporočila je bil prispevati k razvoju kakovostnega in v prihodnost usmerjenega izobraževanja in usposabljanja, načrtovanega po potrebah evropske družbe.

Priporočilo je oblikovalcem politike, izvajalcem izobraževanja in usposabljanja, socialnim partnerjem in samim učencem ponudilo referenčni okvir ključnih kompetenc Hkrati je ponudilo podporo drugim sorodnim politikam, kot so politika zaposlovanja in socialna politika ter preostale politike v zvezi z mladimi.

Po priporočilu so ključne kompetence za vseživljenjsko učenje tiste, ki jih vsak posameznik potrebuje za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Ključne kompetence so torej relevantne v vseh sektorjih izobraževanja in usposabljanja (šole, poklicno in strokovno izobraževanje, visokošolsko izobraževanje, učenje odraslih) ter tudi v neformalnem in priložnostnem učenju.

Ključne kompetence bi morali pridobiti:

  • mladi ob koncu obveznega šolanja, da bi bili pripravljeni na odraslo življenje
  • odrasli skozi vse življenje z razvijanjem in izpopolnjevanjem znanj in spretnosti

Okvir ključnih kompetenc navaja osem ključnih kompetenc, od katerih je vsaka kombinacija znanja, spretnosti in veščin ter stališč. Osem ključnih kompetenc:

  • sporazumevanje v maternem jeziku
  • sporazumevanje v tujih jezikih
  • matematična kompetenca ter osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji
  • digitalna kompetenca
  • učenje učenja
  • socialne in državljanske kompetence
  • iniciativnost in smisel za podjetništvo
  • kulturna ozaveščenost in izražanje.

Številne kompetence se prekrivajo in prepletajo. Prečne spretnosti in veščine, denimo kritično mišljenje, ustvarjalnost, iniciativnost in reševanje problemov se pojavljajo v celotnem okviru.

Za lažje skupno razumevanje pojma digitalne kompetence in podjetništva je Evropska komisija pripravila še dva okvira: Evropski referenčni okvir za podjetništvo in Okvir za razvoj in razumevanje digitalne kompetence v Evropi.

Uporaba okvira ključnih kompetenc

Okvir ključnih kompetenc je bil v državah članicah in pri deležnikih splošno sprejet. V zadnjem desetletju je vplival na pripravo raznih nacionalnih politik izobraževanja in usposabljanja ter pripomogel k uveljavljanju poučevanja in učenja na podlagi kometenc v državah članicah. Napredek je viden zlasti pri pripravi šolskih učnih programov. Okvir se uporablja tudi pri priznavanju neformalnega učenja mladih (potrdilo Youthpass).

Ob tem pa se je pokazalo, da je bila uporaba okvira ključnih kompetenc zelo neenaka v državah članicah, sektorjih izobraževanja in usposabljanja ter pri kompetencah, pri katerih je težko vključiti prečne spretnosti. Očitno je, da učitelji, vodje usposabljanja in šolsko vodstvo potrebujejo več podpore pri uporabi pristopa ključnih kompetenc in da je treba poskrbeti za nadaljnji razvoj orodij ocenjevanja in vrednotenja.

Pregled okvira ključnih kompetenc

Namen pregleda je izpopolniti okvir, tako da bi odražal politični, družbeni, gospodarski, ekološki in tehnološki razvoj po letu 2006. Evropska komisija bo verjetno predlagala spremembe, ki bodo ustrezno povzele nedavni razvoj na področju večjezičnosti, kulturne različnosti in različnih načinov komuniciranja, migracij, državljanstva, trajnostnega razvoja.

Pregled okvira naj bi omogočil tudi bolje razumeti potrebe deležnikov pri uporabi okvira v prihodnosti in določiti uporabna orodja in postopke, ki bi olajšali delo oblikovalcev politike in strokovnih delavcev.

Evropska komisija želi s pregledom predvsem poskrbeti, da bo okvir ključnih kompetenc tudi po 11 letih od svojega nastanka še naprej relevantno orodje v razvoju izobraževanja in usposabljanja. S posodobitvijo in izpopolnitvijo okvira ključnih kompetenc namerava v Evropi še bolj uveljaviti poučevanje in učenje na podlagi kompetenc. Posodobljeni okvir bo podpiral razvoj ključnih kompetenc za vse – v nacionalnem, regionalnem in lokalnem merilu ter pri formalnem in neformalnem učenju državljanov vseh starosti.

Posvetovanje

Posvetovanje o pregledu okvira ključnih kompetenc se je začelo junija 2016 in se nadaljuje tudi leta 2017. Posodobljeni okvir ključnih kompetenc bodo predvidoma sprejeli v drugi polovici leta 2017. V posvetovanju naj bi sodelovale vse ciljne skupine, vključeval pa bo oceno dosedanje uporabe okvira v državah članicah ter študije o potrebnih ključnih kompetencah v prihodnosti.

Sodelujte tudi vi!

Vse državljane in deležnike vabimo, da sodelujejo v javnem posvetovanju in prispevajo svoje mnenje k pregledu okvira ključnih kompetenc.