Európsky parlament a Rada prijali v roku 2006 odporúčanie o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. Jeho cieľom bolo prispieť k rozvoju kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy orientovaných na budúcnosť a prispôsobených potrebám európskej spoločnosti.

Tvorcom politiky, poskytovateľom vzdelávania a odbornej prípravy, sociálnym partnerom a samotným študentom poskytovalo spoločný európsky referenčný rámec pre kľúčové kompetencie. Odporúčanie malo navyše podporiť ďalšie súvisiace politiky ako politiku zamestnanosti a sociálnu politiku a politiky, ktoré ovplyvňujú mládež.

V záujme ďalšej podpory spoločného pochopenia tém ako digitálne a podnikateľské kompetencie Komisia vytvorila ďalšie dva rámce: Európsky referenčný rámec pre podnikanie a rámec pre rozvoj a pochopenie digitálnej kompetencie v Európe.

Členské štáty a zainteresované strany v širokej miere prijali odporúčanie o kľúčových kompetenciách z roku 2006, ktoré ovplyvnilo vývoj vnútroštátnych politík v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy a prispelo k vyučovaniu a učeniu sa zameranému na kompetencie v celej EÚ. Viac informácií o používaní odporúčania o kľúčových kompetenciách z roku 2006 nájdete v dokumente:
Report on a literature review of reforms related to the 2006 European Framework of Key Competences for lifelong learning (Správa o prehľade odbornej literatúry o reformách súvisiacich s Európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie z roku 2006)

Revízia odporúčania o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie z roku 2006

Cieľom preskúmania bolo aktualizovať odporúčanie tak, aby odrážalo politický, sociálny, hospodársky, ekologický a technologický vývoj od roku 2006. Preskúmanie sa ďalej venovalo skúsenostiam zo vzdelávania, odbornej prípravy a učenia sa so zameraním na kompetencie, ako aj na spôsoby, ako posilniť základné zručnosti, rozvoj kľúčových kompetencií a celkovú podporu učenia sa a výučby so zameraním na kompetencie v celej Európe.

Konzultácia

Proces konzultácie o preskúmaní odporúčania o kľúčových kompetenciách sa začal v júni 2016. Jeho vyvrcholením bola konferencia na tému Európsky rámec kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie v júni 2017. Viac informácií o výsledkoch verejnej konzultácie nájdete v správe o výsledkoch verejnej konzultácie

Príspevky do konzultácie a správy nájdete na osobitnom webovom sídle.

Odporúčanie z roku 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie

Komisia prijala 17. januára 2018 návrh nového odporúčania o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.