Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în anul 2006, Recomandarea privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Aceasta urmărea să contribuie la dezvoltarea unei educații și a unei formări de calitate, orientate către viitor și adaptate nevoilor societății europene.

Recomandarea a furnizat un cadru european comun de referință privind competențele cheie pentru responsabilii de politici, instituțiile furnizoare de educație și formare, partenerii sociali și cursanți. În plus, și-a propus să sprijine alte politici înrudite, cum ar fi politicile sociale și de ocupare a forței de muncă, precum și alte politici cu impact asupra tinerilor.

Potrivit textului Recomandării, competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții sunt cele de care au nevoie toate persoanele pentru realizarea și dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și ocuparea forței de muncă. Prin urmare, competențele-cheie sunt relevante pentru toate sectoarele educației și formării (școli, educație și formare profesională, învățământ superior, învățarea în rândul adulților), precum și pentru învățarea non-formală și informală.

Competențele-cheie ar trebui să fie dobândite de către:

  • tinerii aflați la sfârșitul ciclului obligatoriu de învățământ și formare, deoarece îi pregătesc pentru viața adultă
  • adulți pe parcursul întregii vieți, cu ajutorul unui proces de dezvoltare și actualizare a competențelor.

Cadrul privind competențele-cheie stabilește opt competențe, fiecare dintre acestea fiind o combinație de cunoștințe, aptitudini și atitudini. Cele opt competențe-cheie sunt:

  • comunicarea în limba maternă;
  • comunicarea în limbi străine;
  • competențe în domeniul matematicii și competențe de bază în știință și tehnologie;
  • competențele digitale;
  • capacitatea de a asimila tehnici de învățare;
  • competențe sociale și civice;
  • spiritul de inițiativă și spiritul antreprenorial ;
  • competențe de sensibilizare și expresie culturală.

Multe dintre competențe se suprapun și se întrepătrund. Cadrul acordă o importanță deosebită competențelor transversale, cum ar fi spiritul critic, creativitatea, spiritul de inițiativă sau capacitatea de a rezolva probleme.

Pentru a promova în continuare o viziune comună asupra competențelor digitale și antreprenoriale, Comisia a elaborat două cadre de referință suplimentare: cadrul european de referință pentru competențele antreprenoriale și cadrul pentru elaborarea și înțelegerea competențelor digitale în Europa.

Utilizări ale cadrului de competențe-cheie

Cadrul de competențe-cheie a fost acceptat în masă de către statele membre și de către părțile implicate. În ultimii zece ani, el a influențat evoluția politicilor naționale în diferite domenii ale educației și formării profesionale, contribuind astfel la implementarea în statele membre a unor procese de predare și de învățare bazate pe competențe. Progresele s-au făcut simțite în special în elaborarea programelor școlare. Cadrul este utilizat și pentru recunoașterea învățării informale în domeniul tineretului (certificatul Youthpass ).

În același timp, cadrul nu este utilizat la fel în toate țările, sectoarele educației și formării profesionale sau pentru toate competențele, iar integrarea competențelor transversale pune probleme. Cadrele didactice, formatorii și directorii de școli au nevoie de mai multă susținere pentru a putea utiliza abordarea bazată pe competențe-cheie, iar instrumentele de analiză și evaluare trebuie îmbunătățite.

Revizuirea cadrului de competențe-cheie

Obiectivul acestei revizuiri este acela de a actualiza cadrul astfel încât acesta să reflecte evoluțiile politice, sociale, economice, tehnologice și de mediu survenite începând din 2006. Modificările care vor fi eventual propuse vor ține cont, așadar, de evoluțiile recente din domenii precum multilingvismul, diversitatea culturală, diferite mijloace de comunicare, migrația, cetățenia și aspectele legate de sustenabilitate.

Prin această revizuire se urmărește, de asemenea, să se înțeleagă mai bine nevoile viitoare ale celor care vor utiliza cadrul și să se stabilească instrumentele și procesele care pot ajuta factorii de decizie politică și practicienii în activitatea lor.

În sfârșit, revizuirea trebuie să îi permită cadrului de competențe-cheie să rămână un instrument relevant pentru evoluția educației și formării profesionale, la 11 ani de la adoptarea sa. Comisia dorește să actualizeze și să dezvolte cadrul de competențe-cheie pentru a promova mai mult în Europa predarea și învățarea bazate pe competențe. Cadru actualizat va continua să sprijine dezvoltarea competențelor-cheie pentru cetățeni de toate vârstele, la nivel regional și local și în medii formale sau informale.

Procesul de consultare

Procesul de consultare cu privire la revizuirea cadrului de competențe-cheie a început în iunie 2016 și va continua în 2017. O nouă versiune a cadrului de competențe-cheie ar trebui să fie adoptată în a doua jumătate a anului 2017. Consultarea urmărește să garanteze participarea tuturor grupurilor țintă și va include o evaluare a utilizării anterioare a cadrului în statele membre, precum și studii prospective cu privire la nevoile viitoare în materie de competențe-cheie.

Implicați-vă!

Invităm toți cetățenii și toate părțile interesate să participe la consultarea publică și să contribuie la revizuirea cadrului de competențe-cheie.