Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 2006 suosituksen elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Sen tavoitteena oli edistää laadukkaan, eurooppalaisen yhteiskunnan tarpeita vastaavan ja tulevaisuuteen suunnatun koulutuksen kehittämistä.

Suositus tarjosi poliittisille päättäjille, koulutuksen tarjoajille, työmarkkinaosapuolille ja oppijoille itselleen yhteisen avaintaitoja koskevan eurooppalaisen viitekehyksen. Lisäksi sen toivottiin tukevan muita koulutukseen ja nuorisoon liittyviä politiikkoja, kuten työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa.

Digitaalisia ja yrittäjyyteen liittyviä taitoja koskevan yhteisymmärryksen edistämiseksi Euroopan komissio on laatinut lisäksi kaksi uutta viitekehystä: eurooppalaisen yrittäjyystaitojen viitekehyksen ja viitekehyksen digitaalisten taitojen kehittämiselle ja ymmärtämiselle Euroopassa.

Vuoden 2006 avaintaitoja koskeva suositus sai laajalti myönteisen vastaanoton EU-mailta ja sidosryhmiltä. Se on vaikuttanut kansallisella tasolla koulutuksen eri osa-alueiden suunnitteluun sekä edistänyt taitoihin perustuvaa opetusta ja maiden rajat ylittävää oppimista. Lisätietoa vuoden 2006 avaintaitoja koskevan suosituksen käytöstä:
Vuoden 2006 eurooppalaisia avaintaitoja koskevaan viitekehykseen liittyvät uudistukset

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevan suosituksen (2006) uudelleenarviointi

Suositusta on nyt arvioitu uudelleen tarkoituksena päivittää sitä niin, että se heijastaa vuoden 2006 jälkeistä poliittista, yhteiskunnallista, taloudellista, ekologista ja teknologista kehitystä. Lisäksi uudelleenarvioinnissa tarkasteltiin taitoihin perustuvan opetuksen, koulutuksen ja oppimisen kokemuksia sekä keinoja edistää perus- ja avaintaitoja sekä taitoihin perustuvaa opetusta ja oppimista kaikkialla Euroopassa.

Kuulemismenettely

Avaintaitoja koskevan suosituksen uudelleenarvioinnista järjestettiin julkinen kuulemismenettely, joka alkoi kesäkuussa 2016, ja siihen liittyi keskeisenä osana eurooppalaisia avaintaitoja koskevan viitekehyksen konferenssi kesäkuussa 2017. Lisätietoa julkisen kuulemisen tuloksia esittelevässä raportissa

Kuulemisen verkkosivulla on kuulemiskyselyn vastauksia ja raportteja.

Suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista (2018)

Komissio hyväksyi 17.1.2018 ehdotuksen uudesta elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevasta suosituksesta.