Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 2006 suosituksen elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Sen tavoitteena oli edistää laadukkaan, eurooppalaisen yhteiskunnan tarpeita vastaavan ja tulevaisuuteen suunnatun koulutuksen kehittämistä.

Suositus tarjosi poliittisille päättäjille, koulutuksen tarjoajille, työmarkkinaosapuolille ja oppijoille itselleen yhteisen avaintaitoja koskevan eurooppalaisen viitekehyksen. Lisäksi sen toivottiin tukevan muita koulutukseen ja nuorisoon liittyviä politiikkoja, kuten työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa.

Suosituksen mukaan elinikäisen oppimisen avaintaitoja tarvitaan henkilökohtaiseen onnistumisen tunteeseen ja kehittymiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, sosiaaliseen osallisuuteen ja työelämään. Avaintaidot ovat näin ollen tärkeitä kaikilla koulutuksen aloilla (peruskoulu, ammatillinen koulutus, korkea-asteen koulutus ja aikuiskoulutus) sekä arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen yhteyksissä.

Avaintaitoja tarvitsevat:

  • peruskoulutuksen päättävät nuoret, jotka saavat avaintaidoista valmiuksia aikuiselämää varten;
  • aikuiset, jotka kehittävät ja päivittävät taitojaan osana elinikäistä oppimista.

Viitekehys sisältää kahdeksan avaintaitoa, joista kukin muodostuu tiedoista, taidoista ja asenteista. Nämä kahdeksan avaintaitoa ovat:

  • viestintä äidinkielellä;
  • viestintä vierailla kielillä;
  • matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla;
  • digitaaliset taidot;
  • oppimistaidot;
  • sosiaaliset ja kansalaistaidot;
  • aloitekyky ja yrittäjyys sekä
  • tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.

Monet avaintaidot ovat limittäisiä ja läheisesti toisiinsa sidoksissa. Näiden lisäksi monialaiset taidot, kuten kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus ja ongelmanratkaisu, ovat osa kaikkia avaintaitoja.

Digitaalisia ja yrittäjyyteen liittyviä taitoja koskevan yhteisymmärryksen edistämiseksi komissio on laatinut lisäksi kaksi uutta viitekehystä: eurooppalaisen yrittäjyystaitojen viitekehyksen ja viitekehyksen digitaalisten taitojen kehittämiselle ja ymmärtämiselle Euroopassa.

Avaintaitoja koskevan viitekehyksen käyttö

Avaintaitoja koskeva viitekehys on saanut laajalti myönteisen vastaanoton jäsenvaltioilta ja sidosryhmiltä. Viime vuosikymmenen aikana se on vaikuttanut kansallisella tasolla koulutuksen eri osa-alueiden suunnitteluun sekä edistänyt taitoihin perustuvaa opetusta ja jäsenvaltioiden rajat ylittävää oppimista. Erityisen huomattavaa edistys on ollut koulujen opetusohjelmien kehittämisessä. Viitekehystä käytetään myös epävirallisen oppimisen tunnustamisessa nuorisoalalla (Youthpass-todistus).

Viitekehyksen käyttö on kuitenkin ollut eri jäsenvaltioissa ja koulutusaloilla epätasaista, ja vaikeuksia on esiintynyt esimerkiksi monialaisten taitojen sisällyttämisessä oppimiseen. Myös opettajien, kouluttajien ja koulujen johtajien on todettu tarvitsevan enemmän tukea avaintaitoihin perustuvan lähestymistavan käytössä. Lisäksi arviointityökaluja tulisi kehittää entisestään.

Avaintaitoja koskevan viitekehyksen uudelleenarviointi

Tämän uudelleenarvioinnin tarkoitus on päivittää viitekehystä niin, että se heijastaa vuoden 2006 jälkeistä poliittista, yhteiskunnallista, taloudellista, ekologista ja teknologista kehitystä. Mahdolliset muutosehdotukset saattavat liittyä esimerkiksi monikielisyyden, kulttuurisen ja viestinnällisen monimuotoisuuden, muuttoliikkeen, kansalaisuuden ja kestävän kehityksen aloilla tapahtuneeseen kehitykseen.

Uudelleenarvioinnin toinen tavoite on ymmärtää sidosryhmien tarpeita paremmin viitekehyksen tulevaa käyttöä ajatellen ja kartoittaa päättäjille ja koulutusalan ammattilaisille hyödyllisiä työkaluja ja prosesseja.

Lisäksi uudelleenarvioinnin tarkoitus on varmistaa, että avaintaitoja koskeva viitekehys on edelleen, 11 vuotta sen hyväksymisen jälkeen, olennainen väline koulutuksen kehittämisessä. Päivittämällä ja kehittämällä avaintaitoja koskevaa viitekehystä komissio pyrkii edistämään entisestään taitoihin perustuvaa opetusta ja oppimista koko Euroopan alueella. Päivitetyn viitekehyksen tehtävä on jatkossakin tukea kaikenikäisten kansalaisten avaintaitojen kehittämistä kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti sekä virallisissa että epävirallisissa oppimisympäristöissä.

Kuulemismenettely

Avaintaitoja koskevan viitekehyksen uudelleenarviointiin liittyvä kuulemismenettely alkoi kesäkuussa 2016 ja jatkuu vuonna 2017. Uusi avaintaitoja koskeva viitekehys on määrä hyväksyä vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Kuulemisen tarkoitus on varmistaa, että kaikki kohderyhmät ovat sitoutuneet viitekehykseen. Se tulee myös sisältämään arvioinnin viitekehyksen aiemmasta käytöstä jäsenmaissa ja ennakoivia tutkimuksia tulevaisuudessa tarvittavien avaintaitojen tunnistamiseksi.

Kerro mielipiteesi!

Kutsumme kaikki kansalaiset ja sidosryhmät osallistumaan julkiseen kuulemiseen ja avaintaitoja koskevan viitekehyksen uudelleenarviointiin.