2006. aastal võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu soovituse võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. Selle eesmärk oli kaasa aidata kvaliteetse, tulevikku suunatud ja Euroopa ühiskonna vajadustega arvestava hariduse ja koolituse arengule.

Soovitusega loodi Euroopa ühine võtmepädevuste lähteraamistik, mida saavad kasutada nii poliitikud, haridus- ja koolitustöötajad, tööturu osapooled kui ka õppurid ise. Peale selle loodeti soovitusega toetada ka teisi haridusega seotud poliitikavaldkondi, nagu tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning noorsooküsimused.

Selleks et arendada edasi ühist arusaama infotehnoloogilistest ja ettevõtluspädevustest, on komisjon koostanud veel kaks täiendavat raamistikku: Euroopa ettevõtluse võrdlusraamistik ja Euroopa digipädevuse arendamise ja mõistmise raamistik.

Liikmesriigid ja huvirühmad on 2006. aasta võtmepädevuste soovituse eesmärgid üldiselt omaks võtnud. See on mõjutanud riikide poliitikat mitmesugustes hariduse ja koolitusega seotud valdkondades ning aidanud kaasa pädevusele orienteeritud õppe ja õpetamise levikule liikmesriikides. Liseateavet 2006. aasta võtmepädevuste soovituse kohta leiate järgmisest dokumendist:
aruanne kirjanduspõhise ülevaate kohta reformidest seoses 2006. aasta Euroopa lähteraamistikuga võtmepädevuste kohta elukestvas õppes

2006. aasta võtmepädevuste soovituse läbivaatamine

Soovituse läbivaatamise eesmärk oli ajakohastada soovitust selliselt, et selles kajastuksid alates 2006. aastast toimunud poliitilised, ühiskondlikud, majanduslikud, ökoloogilised ja tehnoloogilised muutused. Läbivaatamise käigus tutvuti ka kogemustega, mida liikmesriigid on omandanud pädevusele orienteeritud hariduse, koolituse ja õppe rakendamisel, ning uuriti võimalusi paremini arendada põhioskusi ja võtmepädevusi ning üldiselt edendada pädevusele orienteeritud õpetamist ja õppimist kogu Euroopas.

Konsulteerimine

Võtmepädevuste soovituse läbivaatamisega kaasnev konsulteerimine algas juunis 2016 ning tipnes 2017. aasta juunis toimunud konverentsiga Euroopa elukestva õppe võtmepädevuste raamistiku teemal. Lisateabe saamiseks avaliku konsultatsiooni tulemuste kohta tutvuge palun avaliku konsultatsiooni tulemuste aruandega

Konsultatsioonile esitatud vastused ja seda käsitlevad aruanded leiate konsultatsiooni veebilehelt.

2018. aasta soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes

17. jaanuaril 2018 võttis komisjon vastu uue soovituse ettepaneku võtmepädevuste kohta elukestvas õppes.