Το 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τη σύσταση σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, η οποία είχε ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσανατολισμένης στο μέλλον και προσαρμοσμένης στις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Η σύσταση αυτή παρείχε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις βασικές ικανότητες, με αποδέκτες τους πολιτικούς ιθύνοντες, τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους κοινωνικούς εταίρους και τους ίδιους τους εκπαιδευομένους. Επιπλέον, είχε ως στόχο να στηρίξει άλλες σχετικές πολιτικές, όπως η πολιτική απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική καθώς και άλλες πολιτικές που έχουν σχέση με τη νεολαία.

Για να γίνουν ευρύτερα και καλύτερα κατανοητά τα θέματα των ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων , η Επιτροπή ανέπτυξε δύο συμπληρωματικά πλαίσια: το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Επιχειρηματικότητα και το Πλαίσιο Ανάπτυξης και Κατανόησης των Ψηφιακών Ικανοτήτων στην Ευρώπη.

Η σύσταση του 2006 για τις βασικές ικανότητες έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έχει επηρεάσει την εκπόνηση των εθνικών πολιτικών σε διάφορους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης που βασίζονται στις ικανότητες, σε όλα τα κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της σύστασης του 2006 για τις βασικές ικανότητες θα βρείτε παρακάτω:
Έκθεση σχετικά με βιβλιογραφική ανασκόπηση των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο του 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση

Αναθεώρηση της σύστασης του 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση

Στόχος της αναθεώρησης αυτής είναι η επικαιροποίηση της σύστασης ώστε να αντανακλά τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές και τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί από το 2006. Επιπλέον, η αναθεώρηση έλαβε υπόψη τις εμπειρίες όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μάθηση που βασίζονται στις ικανότητες καθώς και τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των βασικών δεξιοτήτων, ανάπτυξης των κυριότερων ικανοτήτων και γενικότερης προώθησης, σε όλη την Ευρώπη, της εκπαίδευσης και της μάθησης που βασίζονται στις ικανότητες.

Διαδικασία διαβούλευσης

Η διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την αναθεώρηση της σύστασης για τις βασικές ικανότητες ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και κορυφώθηκε τον Ιούνιο του 2017 με τη διάσκεψη για το ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση. Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα βρείτε στην έκθεση για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης

Στην ειδική ιστοσελίδα της διαβούλευσης θα βρείτε τις απαντήσεις στη διαβούλευση και σχετικές εκθέσεις.

Σύσταση του 2018 σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση

Στις 17 Ιανουαρίου 2018 η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για νέα σύσταση σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση.