I 2006 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet henstillingen om nøglekompetencer for livslang læring. Henstillingen tog sigte på at bidrage til udviklingen af et højt og fremtidsorienteret niveau for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, der er afpasset efter behovene i det europæiske samfund.

Den udgør nu en fælles europæisk referenceramme for nøglekompetencer til brug for politiske beslutningstagere, uddannelsesudbydere, arbejdsmarkedsparterne og de lærende selv. Det var også tanken, at henstillingen skulle støtte andre beslægtede politikker, f.eks. beskæftigelses- og socialpolitikken og andre politikker, som vedrører unge.

For yderligere at fremme en fælles forståelse vedrørende digitale kompetencer og iværksætterkompetencer har Kommissionen udarbejdet yderligere to referencerammer: den europæiske kompetencereferenceramme for iværksætterkultur og rammen for udvikling og forståelse af digitale kompetencer i Europa.

Henstillingen om nøglekompetencer er blevet bredt accepteret blandt medlemslandene og interessenterne. Den har påvirket udviklingen af de nationale politikker på uddannelsesområdet og bidrager dermed til kompetencebaseret undervisning og læring i alle medlemslandene. Du kan læse mere om brugen af henstillingen om nøglekompetencer for livslang læring fra 2006 i:
Rapport om en gennemgang af litteraturen om reformer med relation til henstillingen om nøglekompetencer for livslang læring fra 2006

Revision af henstillingen fra 2006 om nøglekompetencer for livslang læring

Formålet med revisionen var at ajourføre henstillingen for at sikre, at den afspejler den politiske, samfundsmæssige, økonomiske, økologiske og teknologiske udvikling, der har fundet sted siden 2006. Derudover blev der i gennemgangen set på erfaringer med kompetenceorienteret undervisning, uddannelse og læring og på metoder til at styrke grundlæggende færdigheder, udvikle nøglekompetencer og generelt fremme kompetenceorienteret undervisning og læring i hele Europa.

Høringsprocessen

Høringsprocessen i forbindelse med gennemgangen af henstillingen om nøglekompetencer blev indledt i juni 2016 og nåede sit højdepunkt i juni 2017 med konferencen om en europæisk ramme for nøglekompetencer for livslang læring. Du kan læse om resultaterne af den offentlige høring i rapporten om resultaterne af den offentlige høring

Du kan også besøge den særlige høringsside, hvor du finder høringssvar og rapporter.

Henstilling om nøglekompetencer for livslang læring 2018

Kommissionen har den 17. januar 2018 vedtaget forslaget om en ny henstilling om nøglekompetencer for livslang læring.