През 2006 г. Европейският парламент и Съветът приеха Препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот. Целта ѝ бе да допринесе за развитието на качествено образование и обучение, насочени към бъдещето и съобразени с нуждите на европейското общество.

Тя предостави обща европейска референтна рамка за ключовите компетентности, предназначена за лицата, изготвящи политики, за доставчиците на образование и обучение, за социалните партньори, както и за самите учащи. Очакваше се също така тя да е от полза и за други свързани политики, като политиката по заетостта, социалната политика и други политики, насочени към младежта.

Съгласно препоръката, ключовите компетентности за учене през целия живот са тези, от които всеки се нуждае за своята личностна реализация и развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и заетост. Ето защо ключовите компетентности са от значение за всички сектори на образованието и обучението (училища, професионално образование и обучение, висше образование, учене за възрастни), както и за неформалното и самостоятелното учене.

Ключовите компетентности трябва да бъдат придобити от:

  • младите хора в края на задължителното образование и обучение, подготвяйки ги за живота в зряла възраст
  • възрастните през целия им живот, посредством процес на развитие и подобряване на уменията.

В Рамката на ключовите компетентности се определят осем ключови компетентности, като всяка е комбинация от знания, умения и нагласи. Осемте ключови компетентности са:

  • общуване на майчиния език;
  • общуване на чужди езици;
  • умения по математика и основни умения по точни науки и технологии;
  • умения в областта на цифровите технологии;
  • придобиване на умения за учене;
  • социални и граждански умения;
  • инициативност и предприемачество;
  • културно съзнание и изява.

Много от компетентностите се припокриват и зависят една от друга. Трансверсалните умения, като например критично мислене, творчество, инициативност и решаване на проблеми, присъстват навсякъде в Рамката.

В подкрепа на общото разбиране за цифрови и предприемачески компетентности Комисията изготви две допълнителни рамки: Европейска референтна рамка за предприемачеството и Рамка за развитие и разбиране на компетентността в областта на цифровите технологии в Европа.

Използване на Рамката за ключовите компетентности

Рамката за ключовите компетентности беше широко възприета от държавите членки и заинтересованите страни. През последното десетилетие тя е повлияла върху изготвянето на националните политики в различни области на образованието и обучението и е допринесла за развитието в държавите членки на преподаване и учене, основани на компетентности. Особен напредък се наблюдава в разработването на учебните програми. Рамката служи и за признаване на неформалното учене в контекста на проекти за младежта (Сертификат Youthpass).

Същевременно има разлики в използването на Рамката в отделните държави членки, сектори на образованието и обучението и по отношение на компетентностите, както и трудности при въвеждането на трансверсалните умения. Необходими са повече подкрепа за учителите, обучаващите и директорите на училища при използването на подхода на ключовите компетентности и по-нататъшно разработване на инструменти за оценка.

Преразглеждане на Рамката за ключовите компетентности

Целта на това преразглеждане е Рамката да се актуализира, за да се гарантира, че в нея са отразени политическите, социалните, икономическите, екологичните и технологичните промени от 2006 г. насам. Така биха могли да се предложат промени, които да отразят настъпилите напоследък промени в области като многоезичието, културното многообразие и различните начини на комуникация, миграцията, гражданството и устойчивото развитие.

Друга цел на преразглеждането е да се разберат по-добре нуждите на заинтересованите страни във връзка с бъдещото прилагане на Рамката и да се идентифицират полезни инструменти и процеси, които могат да помогнат в работата на изготвящите политики и специалистите.

И накрая, преразглеждането има за цел да се гарантира, че 11 години след своето приемане Рамката за ключовите компетентности продължава да бъде подходящ инструмент за развитието на образованието и обучението. Чрез нейното осъвременяване и доразвиване Комисията възнамерява да насърчи допълнително преподаването и ученето, основани на компетентности, в цяла Европа. С актуализираната рамка ще продължат да се подкрепят усилията за развитие на ключовите компетентности на всички — на национално, регионално и местно равнище и във формална и неформална среда за граждани от всички възрасти.

Консултация

Консултацията относно преразглеждането на Рамката за ключовите компетентности започна през юни 2016 г. и ще продължи и през 2017 г. Приемането на преразгледана Рамката за ключовите компетентности е предвидено за втората половина на 2017 г. Целта на консултацията е да се осигури участието на всички целеви групи, като тя ще включи оценка на предходното използване на Рамката в държавите членки и прогнозни проучвания за определяне на ключовите компетентности, необходими в бъдеще.

Участвайте!

Приканваме всички граждани и заинтересовани страни да вземат участие в обществената консултация и да допринесат за преразглеждането на Рамката за ключови компетентности.