През 2006 г. Европейският парламент и Съветът приеха Препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот. Целта ѝ бе да допринесе за развитието на качествено образование и обучение, насочени към бъдещето и съобразени с нуждите на европейското общество.

Тя предостави обща европейска референтна рамка за ключовите компетентности, предназначена за лицата, изготвящи политики, за доставчиците на образование и обучение, за социалните партньори, както и за самите учащи. Очакваше се също така тя да е от полза и за други свързани политики, като политиката по заетостта, социалната политика и други политики, насочени към младежта.

В подкрепа на общото разбиране по въпросите на цифровите и предприемаческите компетентности Комисията изготви и две допълнителни рамки: Европейската референтна рамка за предприемачеството и Рамката за развитие и разбиране на компетентността в областта на цифровите технологии в Европа.

Препоръката относно ключовите компетентности от 2006 г. беше широко възприета от държавите членки и заинтересованите страни. Тя оказа въздействие върху изготвянето на националните политики в различни области на образованието и обучението и допринесе за развитието в държавите членки на преподаване и учене, насочени към компетентностите. За повече информация за използването на препоръката относно ключовите компетентности от 2006 г. вижте:
Доклад относно литературния обзор на реформите, свързани с европейската рамка от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот

Преглед на препоръката от 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Целта на прегледа бе препоръката да се актуализира, за да се гарантира, че в нея са отразени политическите, социалните, икономическите, екологичните и технологичните промени от 2006 г. насам. Освен това в рамките на прегледа бе разгледан опитът с ориентираното към компетентностите образование, обучение и учене, както и начините за допълнително стимулиране на основните умения и развитието на ключовите компетентности и за цялостно насърчаване на ориентираното към компетентностите преподаване и учене в Европа.

Консултация

Консултацията относно прегледа на препоръката за ключовите компетентности започна през юни 2016 г. и достигна своята кулминация през юни 2017 г. с провеждането на конференция, посветена на Европейската рамка на ключовите компетентности за учене през целия живот. За повече информация относно консултацията, моля, вижте доклада за резултатите от обществената консултация

Посетете специалната уебстраница за консултацията с мнения и доклади.

Препоръка от 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот

На 17 януари 2018 г. Комисията прие предложение за нова препоръка относно ключовите умения за учене през целия живот.