Vad är det?

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är en oberoende EU-byrå med säte i Budapest. Dess uppgift är att stärka innovationskapaciteten i EU och medlemsländerna och ta itu med samhällsutmaningar för att främja tillväxt och nya jobb.

Institutets viktigaste prioriteringar är att

  • öka Europas innovationspotential genom att stärka samverkan och samarbetet mellan utbildningsinstitutioner, forskningsorganisationer och företag
  • främja begåvningar över gränserna och stödja entreprenörskap genom att integrera kunskapstriangeln
  • minska fragmenteringen i det europeiska innovationslandskapet och skapa gynnsamma förutsättningar för innovation i världsklass.

Varför är det viktigt?

Trots framstående forskning, utbildning och uppfinningar har EU svårt att förverkliga hela sin innovationspotential. Fragmenterade system, en outvecklad företagarkultur och begränsat samarbete mellan organisationer inom högre utbildning, forskning, näringsliv och innovation hämmar EU:s globala konkurrenskraft inom forskning och innovation.

Europeiska institutet för innovation och teknik har därför startat olika kunskaps- och innovationsgrupper, så kallade KI-grupper.

KI-grupperna utvecklar och testar nya modeller för innovation när det gäller synsätt, styrning, finansiering och genomförande.

Institutet bidrar till målen i Europa 2020-strategin och särskilt till initiativ som innovationsunionen, agendan för ny kompetens och nya jobb samt den digitala agendan.

EIT ingår i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, för att bättre samverka med andra EU-initiativ och EU-program.

Vad har man gjort hittills?

Mellan 2010 och 2016 inrättades fem KI-grupper. De stöder innovation och entreprenörskap och skapar nya samarbetsformer för högskola, forskning och näringsliv. De nuvarande KI-grupperna arbetar med

EIT och KI-grupperna har samlat över 800 deltagare från EU och andra delar av världen, gett stöd till mer än 200 innovativa uppstartsföretag, inkuberat över 1 200 företagsidéer och lanserat över 200 nya produkter och tjänster. För närvarande deltar ungefär 2 000 studenter i EIT-märkta master- och doktorandutbildningar.

Studier

EU-kommissionen gör undersökningar om EIT:s och KI-gruppernas resultat och utvärderar den strategiska inriktningen.

  1. Studie om EIT:s och KI-gruppernas policy för immateriella rättigheter
  2. Studie om samlokaliseringscentrum med EIT och KI-grupperna som exempel
  3. Utbildningsverksamhet som bedrivs av KI-grupperna vid EIT – erfarenheter, innovativa metoder och vägar framåt

Utvärdering av EIT

EU-kommissionen har gjort en oberoende extern utvärdering för att se hur EIT fullgör sitt uppdrag. Utvärderingen omfattade EIT:s och KI-gruppernas verksamhet under 2011–2016. I bedömningen ingick EIT:s mervärde och verksamhetens genomslag, effektivitet, hållbarhet, ändamålsenlighet och relevans. Man tittade också på hur verksamheten hänger samman med och kompletterar nationell politik och EU-politik.

Kommissionen har också genomfört ett samråd för att få in uppgifter och synpunkter från många olika aktörer. Resultatet av den samlade utvärderingen finns i ett arbetsdokument från kommissionen.

Högnivågrupp för EIT

EU:s kommissionär för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, Tibor Navracsics, inrättade 2016 en högnivågrupp för EIT med framstående forskare som skulle ge råd om hur institutet bäst skulle kunna bidra till EU:s innovationsmiljö och maximera sitt genomslag.

Gruppen bestod av Frans van Vught (ordförande), Ann-Kristin Achleitner, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska och János Vecsenyi som är experter på utbildning, forskning, näringsliv och innovation, det vill säga de områden som ingår i EIT:s uppdrag.

Den 8 december 2016 presenterade högnivågruppen sina slutsatser för Tibor Navracsics. – Rapporten bekräftar EIT:s unika roll för innovation, utbildning och entreprenörskap, kommenterar Tibor Navracsics gruppens rapport. Det är ett unikt EU-initiativ som ska ta itu med några av våra viktigaste utmaningar: den åldrande befolkningen, livsmedelstrygghet, miljövänlig energi och klimatförändringarna. Högnivågruppen har gett oss flera rekommendationer som, när de väl genomförts, kommer att stärka EIT:s roll.

Rekommendationerna tar upp hur EIT tydligare kan bidra till EU:s framtida innovationslandskap, bli effektivare på att skapa och utveckla innovationer, involvera företagen i KI-grupperna ännu bättre och se till att EIT:s utbildningsprogram får större genomslag. Styrelsen bör också få en starkare roll när det gäller att fastställa den framtida strategin för både EIT och KI-grupperna.

Högnivågruppens rapport: Framtiden för Europeiska institutet för innovation och teknik: strategiska frågor och perspektiv