O čo ide?

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je nezávislý subjekt EÚ so sídlom v Budapešti. Jeho poslaním je posilňovať inovačnú kapacitu EÚ a jej členských štátov pri riešení spoločenských výziev s cieľom podporiť rast a tvorbu pracovných miest.

K hlavným prioritám EIT patria:

 • rozšírenie schopnosti Európy inovovať prostredníctvom posilnenia synergie a spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, výskumnými organizáciami a podnikateľským sektorom,
 • podpora talentov na cezhraničnej úrovni a podpora podnikania prostredníctvom integrácie vedomostného trojuholníka,
 • prekonanie roztrieštenosti európskeho inovačného priestoru a vytvorenie priaznivého prostredia, ktoré umožní rozvoj špičkových inovácií a podnikania.

Prečo je to potrebné?

Napriek špičkovému výskumu, vzdelávaniu a vynálezom čelí Európa ťažkostiam pri úplnom využití svojho inovačného potenciálu. Roztrieštenosť systémov, slabá podnikateľská kultúra a obmedzené prepojenie medzi vysokoškolskými, výskumnými, podnikateľskými a inovačnými organizáciami brzdia schopnosť Európy konkurovať v oblasti výskumu a inovácie na globálnej úrovni.

EIT tento problém rieši prostredníctvom siete znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS).

V rámci týchto spoločenstiev inštitút EIT vyvíja a testuje nové modely, ako pristupovať k inovácii, ako ju riadiť, financovať a využívať jej prínos v Európe.

Inštitút EIT svojou prácou prispieva k cieľom stratégie EU2020 a jej hlavným iniciatívam, najmä iniciatívam Inovácia v Únii, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Digitálna agenda.

Inštitút EIT je súčasťou rámcového programu Horizont 2020 pre výskum a inovácie v EÚ, vďaka ktorému EIT pracuje spolu s ostatnými iniciatívami a programami EÚ.

Čo sa doteraz podarilo dosiahnuť?

V rokoch 2010 až 2016 inštitút EIT vytvoril päť znalostných a inovačných spoločenstiev. Tieto spoločenstvá podporujú inovácie a podnikanie a rovnako prinášajú prelomy v spôsoboch spolupráce sektorov vyššieho vzdelávania, výskumu a podnikania. Súčasné ZIS pracujú v oblastiach:

 • zmena klímy (EIT Climate-KIC),
 • udržateľná energia (EIT InnoEnergy),
 • digitálne technológie (EIT Digital),
 • zdravý životný štýl a aktívne starnutie (EIT Health),
 • suroviny – udržateľné skúmanie, ťažba, spracovanie, recyklácia a nahrádzanie (EIT RawMaterials),
 • potraviny pre budúcnosť (Food4future) – udržateľný dodávateľský reťazec od zdrojov po spotrebiteľa (EIT Food).

Od svojho založenia inštitút EIT a existujúce ZIS združili viac ako 800 partnerov v Európe i mimo nej, podporili viac ako 200 inovatívnych začínajúcich podnikov, pomohli viac ako 1 200 podnikateľským nápadom a uviedli viac ako 200 nových produktov a služieb. V súčasnosti sa na magisterských a doktorandských študijných programoch s označením EIT zúčastňuje okolo 2 000 študentov.

Štúdie

Európska komisia uskutočňuje štúdie výsledkov aktivít EIT a ZIS, pričom neustále reaguje na strategické orientácie inštitútu.

 1. Štúdia politiky EIT a jej ZIS týkajúca sa práv duševného vlastníctva
 2. Štúdia konceptu, rozvoja a vplyvu stredísk spoločného umiestnenia, podľa príkladu EIT a ZIS
 3. Edukačné aktivity znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) – skúsenosti, inovatívne postupy a ďalšie postupy

Hodnotenie inštitútu EIT

Európska komisia uskutočnila nezávislé externé hodnotenie s cieľom preskúmať, ako inštitút ETI plní svoje poslanie. Hodnotenie sa týkalo činnosti inštitútu ETI a spoločenstiev ZIS v rokoch 2011 až 2016 a posudzovali sa v ňom pridaná hodnota inštitútu EIT a dosah, účinnosť, trvalá udržateľnosť, efektivita a relevantnosť činností, ako aj ich vzťah a komplementárnosť s existujúcimi vnútroštátnymi politikami a politikami EÚ.

Súčasťou procesu hodnotenia bola online verejná konzultácia, ktorej cieľom bolo zozbierať informácie a stanoviská od širokej škály zainteresovaných strán. V pracovnom dokumente útvarov Komisie sa uvádzajú výsledky hodnotenia.

Skupina na vysokej úrovni o EIT komisára Navracsicsa

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež, a šport Tibor Navracsics založil v roku 2016 skupinu na vysokej úrovni o EIT s úlohou poskytnúť poradenstvo o spôsobe, akým môže inštitút EIT prispieť k inovačnému priestoru EÚ, a navrhnúť strategické zmeny, ktoré by maximalizovali jeho vplyv.

Skupine predsedal Prof. Dr. Frans van Vught a členmi boli Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska a Prof. Emeritus János Vecsenyi. Skupina spojila členov s vrcholovou odbornosťou v rôznych oblastiach misie EIT: vzdelanie, výskum, podnikanie a inovácia.

Dňa 8. decembra 2016 sa komisár Navracsics zúčastnil na zasadnutí riadiacej rady Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), aby si vypočul zistenia skupiny na vysokej úrovni. V reakcii na správu skupiny komisár Navracsics uviedol: „Táto správa potvrdzuje jedinečnú úlohu EIT pri podpore inovácie, vzdelávania a podnikania. EIT je osobitnou iniciatívou EÚ, ktorej poslaním je riešiť niektoré z najdôležitejších výziev súčasnej Európy, ako sú starnúce obyvateľstvo, potravinová bezpečnosť, čistá energia a klíma. Skupina na vysokej úrovni predložila súbor odporúčaní, ktoré po ich prijatí pomôžu inštitútu EIT plniť svoju úlohu ešte účinnejšie.“

Odporúčania v tejto správe sa venujú otázke, ako môže EIT efektívnejšie prispieť k budúcemu inovačnému prostrediu v EÚ; účinnejšej tvorby a rozvíjania inovácie zo strany EIT, ako výraznejšie zapojiť podniky (vrátane MSP) do ZIS; ako zvýšiť vplyv EIT na vzdelávacie programy; a posilnenia úlohy riadiacej rady EIT pri stanovovaní budúcej stratégie EIT a ZIS.

Správa skupiny na vysokej úrovni o EIT: Budúcnosť Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT): Strategické otázky a výhľady