Par institūtu

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir neatkarīga ES struktūra un atrodas Budapeštā. Tā uzdevums ir uzlabot ES un tās dalībvalstu spējas ieviest jauninājumus sabiedrības problēmu risināšanā, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un radītu darbvietas.

Institūta pamatprioritātes

 • Uzlabot Eiropas spēju radīt jaunievedumus, pastiprinot sinerģētisko iedarbību un sadarbību starp izglītības iestādēm, pētniecības organizācijām un uzņēmumiem.
 • Izkopt talantus pāri robežām un veicināt uzņēmējdarbību, integrējot zinību triādi.
 • Samazināt Eiropas inovācijas vides sadrumstalotību un radīt labvēlīgu klimatu pasaules līmeņa inovācijai un uzņēmējdarbībai.

Kāpēc tas vajadzīgs

Neraugoties uz izcilu pētniecību, izglītību un izgudrojumiem, Eiropā ir grūti pilnībā izmantot inovācijas potenciālu. Sadrumstalotas sistēmas, vāja uzņēmējdarbības kultūra un nepietiekama sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, pētniecības institūtiem, uzņēmumiem un inovācijas organizācijām nomāc Eiropas starptautisko konkurētspēju pētniecībā un inovācijā.

Institūts šo problēmu risina zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) tīklā.

Šajās kopienās institūts izstrādā un testē jaunus inovācijas modeļus attiecībā uz pieeju, vadīšanu, finansēšanu un īstenošanu Eiropā.

Ar savu darbu institūts palīdz īstenot stratēģiju “Eiropa 2020” un tās pamatiniciatīvas, it īpaši Inovācijas savienību, Jaunu prasmju un darba vietu programmu un digitalizācijas programmu.

Institūts ir daļa no ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. Līdz ar to Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts savā darbā ņem vērā arī citas ES iniciatīvas un programmas.

Līdz šim paveiktais

No 2010. līdz 2016. gadam institūts ir izveidojis piecas zināšanu un inovāciju kopienas. Šīs kopienas atbalsta inovāciju un uzņēmējdarbību, kā arī būtiski uzlabo sadarbību starp augstākās izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības nozarēm. Šīs kopienas darbojas šādās jomās:

 • klimata pārmaiņas (EIT Climate-KIC),
 • ilgtspējīga enerģija (EIT InnoEnergy),
 • digitālās tehnoloģijas (EIT Digital),
 • veselīgs dzīvesveids un aktīvas vecumdienas (EIT Health),
 • izejvielas – ilgtspējīga izpēte, ieguve, apstrāde, otrreizējā pārstrāde un aizstāšana (EIT RawMaterials),
 • pārtika nākotnei – ilgtspējīga piegādes ķēde no resursiem līdz patērētājam (EIT Food).

Kopš institūta izveides tas kopā ar pašreizējām zināšanu kopienām ir kopā savedis vairāk nekā 800 partnerus no Eiropas un citām pasaules daļām, atbalstījis vairāk nekā 200 novatorisku jaunuzņēmumu, attīstījis vairāk nekā 1200 uzņēmumu idejas un laidis tirgū vairāk nekā 200 jaunu preču un pakalpojumu. Patlaban aptuveni 2000 studentu piedalās maģistrantūras un doktorantūras programmās, kurām ir EIT kvalitātes zīme.

Pētījumi

Eiropas Komisija veic pētījumus par EIT un ZIK darbību un pastāvīgi izsver institūta stratēģiskās ievirzes.

 1. Pētījums par EIT un tā ZIK politiku attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām
 2. Pētījums par līdzās pastāvošu centru koncepciju, izstrādi un ietekmi, ņemot par piemēru EIT un ZIK
 3. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovācijas kopienu izglītojošā darbība: pieredze, novatoriskas metodes un turpmākā virzība

EIT novērtējums

Eiropas Komisija ir pasūtījusi neatkarīgu ārēju novērtējumu ar mērķi izpētīt, kā EIT izpilda savus uzdevumus. Novērtējums aptvēra EIT un ZIK darbības 2011.-2016. gadā; tika novērtēta institūta pievienotā vērtība, ietekme, efektivitāte, noturība, darbību lietderība un piemērotība, to saistība ar esošo politiku valstu un Kopienas līmenī un tas, kā tā darbības papildina šo politiku.

Novērtēšanas procesa ietvaros tika aizvadīta tiešsaistes sabiedriskā apspriešana; tās mērķis bija noskaidrot visdažādāko ieinteresēto personu viedokli un iegūt informāciju. Novērtējuma rezultāti ir izklāstīti Komisijas dienestu darba dokumentā.

Komisāra Navračiča augsta līmeņa grupa EIT jautājumos

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs 2016. gadā izveidoja augsta līmeņa grupu EIT jautājumos, kuras uzdevums ir konsultēt par to, kā EIT visefektīvāk var uzlabot inovāciju ES, un ierosināt stratēģiskas izmaiņas, kuru rezultātā maksimāli palielinātos inovācijas ietekme.

Grupu vadīja prof. Dr. Franss van Vigts, un tajā darbojās prof. Dr. Anna Kristīne Ahleitnere, Niklass Bergmans, Barbara Novakovska un emeritētais prof. Jānošs Večeņi. Grupai bija pieaicināti augsta līmeņa speciālisti dažādās jomās, kas saistītas ar EIT darbību, — izglītībā, pētniecībā, uzņēmējdarbībā un inovācijā.

2016. gada 8. decembrī komisārs Navračičs piebiedrojās Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta valdei, lai noklausītos augsta līmeņa grupas atzinumu prezentāciju. Grupas ziņojumu komisārs Navračičs komentēja šādi: “Šis ziņojums apliecina, ka EIT ir ārkārtīgi liela nozīme inovācijas, izglītības un uzņēmējdarbības veicināšanā. Salīdzinājumā ar citām ES iniciatīvām EIT izceļas ar savu uzdevumu risināt mūsdienu Eiropā svarīgus jautājumus, piemēram, sabiedrības novecošanu, pārtikas nodrošinājumu, videi nekaitīgu enerģiju un klimata politiku. Augsta līmeņa grupa ir izstrādājusi vairākus tālejošus ieteikumus, kuri, ja tiks īstenoti, palīdzēs EIT darboties vēl efektīvāk.”

Ziņojumā izklāstītie ieteikumi attiecas uz to, kā var uzlabot EIT turpmāko devumu ES inovācijas vidē, kā EIT var efektīvāk veicināt un attīstīt inovāciju, kā zināšanu un inovācijas kopienās vairāk iesaistīt uzņēmumus (arī MVU), kā pastiprināt EIT izglītojošo programmu ietekmi un ka EIT valdei vajadzīga lielāka teikšana EIT un zināšanu un inovācijas kopienu nākotnes stratēģijas izstrādē.

Augsta līmeņa grupas EIT jautājumos ziņojums “Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) nākotne: stratēģiskie jautājumi un perspektīvas”