Kas tai?

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) yra Budapešte įsikūrusi nepriklausoma ES įstaiga. Jos paskirtis – stiprinti ES ir jos valstybių narių pajėgumą diegti inovacijas, kad būtų galima spręsti visuomenės uždavinius, skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas.

Pagrindiniai EIT prioritetai:

 • stiprinant švietimo įstaigų, mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių sąveiką ir bendradarbiavimą, gerinti Europos gebėjimą diegti inovacijas;
 • integruojant žinių trikampį, ugdyti talentus nepaisant sienų ir skatinti verslumą;
 • įveikti Europos inovacijų erdvės susiskaidymą ir sudaryti palankią aplinką, kurioje galėtų klestėti pasaulinio lygio inovacijos ir verslumas.

Kodėl jo reikia?

Nepaisant aukšto lygio mokslinių tyrimų, švietimo ir išradimų, Europai sunku visapusiškai išnaudoti savo inovacijų diegimo galimybes. Dėl sistemų susiskaidymo, menkos verslumo kultūros, riboto aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų įstaigų, įmonių bei inovacijų organizacijų bendradarbiavimo Europa mažiau pajėgi konkuruoti mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje pasauliniu mastu.

EIT šią problemą sprendžia naudodamasis žinių ir inovacijos bendrijų (ŽIB) tinklu.

Naudodamasis žinių ir inovacijos bendrijomis, EIT rengia ir išbando naujus inovacijų valdymo, finansavimo ir diegimo Europoje būdus.

Savo veikla EIT padeda siekti strategijos „ES 2020“ tikslų ir įgyvendinti jos pavyzdines iniciatyvas, visų pirma iniciatyvas „Inovacijų sąjunga“, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ ir „Skaitmeninė darbotvarkė“.

EIT yra bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalis. Taip užtikrinama, kad EIT veikla būtų vykdoma atsižvelgiant į kitas ES iniciatyvas ir programas.

Kas padaryta iki šiol?

2010–2016 m. EIT įkūrė penkias žinių ir inovacijos bendrijas. Šios bendrijos remia inovacijas ir verslumą, keičia aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo sektorių bendradarbiavimo būdus. Dabartinės žinių ir inovacijos bendrijos veikia šiose srityse:

 • klimato kaitos (EIT Climate-KIC),
 • tvariosios energetikos (EIT InnoEnergy),
 • skaitmeninių technologijų (EIT Digital),
 • sveikos gyvensenos ir vyresnių žmonių aktyvumo (EIT Health),
 • žaliavų – tvaraus žvalgymo, gavybos, apdirbimo, perdirbimo ir pakeitimo kitomis žaliavomis (EIT RawMaterials),
 • ateities maisto („Food4future“) – tvarios tiekimo grandinės nuo išteklių iki vartotojų (EIT Food).

Nuo įkūrimo EIT ir jo žinių ir inovacijos bendrijos subūrė daugiau kaip 800 partnerių iš visos Europos ir kitų šalių, parėmė daugiau kaip 200 novatoriškų pradedančiųjų įmonių, išvystė daugiau kaip 1200 verslo idėjų ir padėjo pateikti rinkai daugiau kaip 200 naujų produktų ir paslaugų. Šiuo metu apie 2000 studentų mokosi pagal EIT mokymo programas magistrantūroje ir doktorantūroje.

Tyrimai

Europos Komisija tiria EIT ir ŽIB veiklos rezultatus ir nuolat apmąsto instituto strateginę kryptį.

 1. EIT ir jo ŽIB intelektinės nuosavybės teisių politikos tyrimas
 2. Koordinavimo centrų principo, kūrimo ir poveikio tyrimas naudojantis EIT ir ŽIB pavyzdžiu
 3. Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) žinių ir inovacijos bendrijų (ŽIB) mokomoji veikla: patirtis, novatoriška praktika ir tolesni veiksmai

EIT vertinimas

Siekdama išnagrinėti, kaip EIT atlieka savo užduotis, Europos Komisija atliko nepriklausomą išorės vertinimą. Buvo vertinama 2011–2016 m. EIT ir ŽIB veikla. Įvertinta EIT veiklos pridėtinė vertė, poveikis, veiksmingumas, tvarumas, efektyvumas ir svarba, tai, kaip ji susijusi su esama nacionaline ir Bendrijos politika ir ją papildo.

Siekiant gauti informacijos iš įvairių suinteresuotųjų šalių ir sužinoti jų nuomonę, atliekant vertinimą surengtos viešos konsultacijos. Vertinimo rezultatai pateikiami Komisijos tarnybų darbiniame dokumente.

Komisijos nario T. Navracsicso aukšto lygio darbo grupė EIT klausimais

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius 2016 m. įsteigė aukšto lygio darbo grupę EIT klausimais, kurios užduotis – teikti rekomendacijas, kaip EIT galėtų kuo geriau prisidėti prie ES inovacijų erdvės formavimo, ir siūlyti strateginius pokyčius, dėl kurių galėtų padidėti jo įtaka.

Grupės pirmininku tapo prof. dr. Frans van Vught, nariais prof. dr. Ann-Kristin Achleitner, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska ir profesorius emeritas János Vecsenyi. Grupės nariai yra įvairių su EIT užduotimis susijusių sričių – švietimo, mokslinių tyrimų, verslo, inovacijų – aukšto lygio specialistai.

2016 m. gruodžio 8 d. Komisijos narys T. Navracsicsius dalyvavo Europos inovacijos ir technologijos instituto valdybos susitikime ir išklausė pranešimą apie aukšto lygio grupės darbo rezultatus. Komisijos narys T. Navracsicsius apie grupės ataskaitą pasakė: „Šia ataskaita patvirtinamas išskirtinis EIT vaidmuo skatinant inovacijas, švietimą ir verslumą. EIT, kurio užduotis – spręsti vienus iš svarbiausių dabartinių Europos uždavinių, tokius kaip visuomenės senėjimas, aprūpinimo maistu saugumas, švari energija ir klimato kaita, yra unikali ES iniciatyva. Aukšto lygio grupė parengė plataus užmojo rekomendacijų, kurias įgyvendinus EIT galės dirbti dar veiksmingiau.“

Ataskaitoje pateikiamomis rekomendacijomis siekiama spręsti klausimus, kaip būtų galima didinti EIT indėlį formuojant ES inovacijų erdvę, kaip EIT galėtų veiksmingiau kurti ir plėtoti inovacijas, kaip į ŽIB labiau įtraukti įmones (taip pat MVĮ); kaip pasiekti, kad padidėtų EIT švietimo programų poveikis ir EIT valdybos svarba nustatant būsimą EIT ir ŽIB strategiją.

Aukšto lygio darbo grupės EIT klausimais ataskaita Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) ateitis: strateginiai klausimai ir perspektyvos