Mi az EIT?

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) független uniós szerv, melynek székhelye Budapesten található. Az intézet rendeltetése az, hogy a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása érdekében növelje az EU és a tagállamok innovációs kapacitását, és ezáltal elősegítse, hogy kezelni tudják a társadalmi kihívásokat.

Az EIT kiemelt prioritásai közé tartozik, hogy:

 • javítsa Európa innovációs képességét azáltal, hogy megerősíti a szinergiákat és az együttműködést az oktatási intézmények, a kutatóintézetek és a vállalkozások között;
 • előmozdítsa a határokon átnyúló tehetséggondozást és a vállalkozói készségeket a tudásháromszög integrálása révén;
 • megszüntesse az európai innovációs színtér széttagoltságát és olyan kedvező környezetet hozzon létre, amelyben világszínvonalú innovációs és vállalkozói tevékenység bontakozhat ki.

Miért van erre szükség?

Annak ellenére, hogy az európai kutatás, oktatás és innováció színvonala kiváló, Európának nem sikerül teljes mértékben kiaknáznia innovációs potenciálját. A rendszerek széttagoltak, a vállalkozói kultúra gyerekcipőben jár, a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, vállalkozások és az innovációval foglalkozó szervezetek pedig csak korlátozott mértékben működnek együtt egymással. Ez hátráltatja, hogy Európa helyt tudjon állni a globális kutatási és innovációs versenyben.

Az EIT erre a problémára a tudományos és innovációs társulások (TIT-ek) hálózatának kiépítése révén keres megoldást.

A tudományos és innovációs társulások keretében az Európai Innovációs és Technológiai Intézet új modelleket fejleszt ki és tesztel az innováció európai megközelítése, irányítása, finanszírozása és megvalósítása tekintetében.

Tevékenysége révén az intézet hozzájárul az „EU 2020” stratégia és az ahhoz kapcsolódó kiemelt kezdeményezések – különösen az Innovatív Unió, az új készségek és munkahelyek menetrendje, valamint az európai digitális menetrend – céljainak megvalósításához.

Az EIT részét képezi az EU Horizont 2020 elnevezésű kutatási és innovációs keretprogramjának. Ez biztosítja, hogy az intézet más uniós kezdeményezésekkel és programokkal partnerségben végezze tevékenységét.

Milyen lépésekre került sor eddig?

2010 és 2016 között az EIT öt tudományos és innovációs társulást hozott létre. Ezek a társulások támogatják az innovációt és a vállalkozói tevékenységet, és áttörést hoznak a felsőoktatási, a kutatási és az üzleti ágazat között megvalósuló együttműködés terén. A jelenleg az alábbi területeken működik tudományos és innovációs társulás:

 • éghajlatváltozás (EIT Climate-KIC),
 • fenntartható energia (EIT InnoEnergy),
 • digitális technológiák (EIT Digital),
 • egészséges életmód és tevékeny időskor (EIT Health),
 • nyersanyagok – fenntartható feltárás, kitermelés, feldolgozás, újrafeldolgozás és helyettesítés (EIT RawMaterials),
 • a jövő élelmiszerei (Food4Future) – fenntartható ellátási lánc az erőforrásoktól a fogyasztókig (EIT Food).

Létrejötte óta az EIT és az intézet által már életre hívott tudományos és innovációs társulások (TIT-ek) több mint 800 európai és Európán kívüli érdekelt fél között hoztak létre partneri viszonyt, több mint 200 induló innovatív vállalkozást támogattak, több mint 1200 üzleti ötlet megszületésénél bábáskodtak, és több mint 200 új termék és szolgáltatás forgalomba hozatalát segítették elő. Jelenleg hozzávetőleg 2000 diák tanul beiratkozott hallgatóként az EIT védjegyével ellátott mesterképző és doktori programokban.

Tanulmányok

Az Európai Bizottság rendszeresen tanulmányokat készít az EIT és a tudományos és innovációs társulások tevékenységének értékelése céljából, és folyamatosan újragondolja az intézet által követendő stratégiai irányvonalat.

 1. Tanulmány az EIT és a TIT-ek szellemitulajdon-joggal kapcsolatos szakpolitikájáról
 2. Tanulmány az EIT és a TIT-ek példájára építő helymegosztási központok koncepciójáról, kifejlesztéséről és hatásáról
 3. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) tudományos és innovációs társulásainak (TIT) oktatási tevékenységei – tapasztalatok, innovatív módszerek és a további teendők

Az EIT tevékenységének értékelése

Az Európai Bizottság független külső értékelést végeztetett annak megvizsgálására, hogy az EIT mennyire tesz eleget küldetésének. Az értékelés az EIT és a tudományos és innovációs társulások 2011 és 2016 közötti tevékenységére terjedt ki: felmérte, hogy az EIT milyen hozzáadott értéket teremt, az általa folytatott tevékenységek milyen hatást váltanak ki, mennyire eredményesek, fenntarthatóak, hatékonyak és relevánsak, továbbá miként kapcsolódnak a létező nemzeti és uniós szakpolitikai tevékenységekhez, és mennyire egészítik ki azokat.

Az értékelési folyamat részeként nyilvános konzultációra is sor került, melynek keretében az érdekelt felek széles köre osztotta meg tapasztalatait és véleményét az EIT tevékenységéről. Az értékelés eredményéről bizottsági szolgálati munkadokumentum számol be.

A Navracsics Tibor uniós biztos által létrehozott magas szintű EIT-munkacsoport

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős biztos 2016-ban magas szintű EIT-munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport azt a feladatot kapta, hogy szolgáljon tanáccsal arról, hogyan tud az EIT a legjobban hozzájárulni az uniós innovációs színtér fejlődéséhez, továbbá hogy dolgozzon ki javaslatokat arra vonatkozóan, milyen stratégiai változtatások révén lehetne a hatását maximalizálni.

A munkacsoportot, melynek Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska és Prof. Emeritus Vecsenyi János volt a tagja, Prof. Dr. Frans van Vught elnökölte. A munkacsoport tagjai vezető szakemberek az EIT feladatkörébe tartozó különböző területeken, azaz az oktatás, a kutatás, a vállalkozás és az innováció területén.

2016. december 8-án Navracsics Tibor biztos az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatótanácsának tagjaival közösen meghallgatta a magas szintű munkacsoport megállapításait ismertető beszámolót. Navracsics biztos a következőképpen értékelte az elhangzottakat: „Ez a jelentés megerősíti, hogy az EIT különleges szerepet játszik az innováció, az oktatás és a vállalkozói tevékenység előmozdításában. Az EIT egyedülálló uniós kezdeményezés: küldetése, hogy több olyan problémára megoldást keressen, mely korunkban a legnagyobb kihívások közé tartozik Európában, legyen szó a társadalom elöregedéséről, az élelmezésbiztonságról, a tiszta energiáról vagy az éghajlatváltozásról. A magas szintű munkacsoport számos nagy horderejű ajánlást fogalmazott meg, amelyek megvalósítása elő fogja segíteni, hogy az EIT még hatékonyabban teljesíthesse küldetését.”

Jelentésében a munkacsoport a következő kérdésekre vonatkozóan él ajánlásokkal: hogyan lehet célzottabbá tenni az EIT hozzájárulását az uniós innovációs színtér fejlődéséhez; hogyan tudja az EIT az innovációt hatékonyabban elősegíteni; hogyan lehet a vállalkozásokat (köztük a kkv-kat) jobban bevonni a tudományos és innovációs társulások működésébe; hogyan lehet hatásosabbá tenni az EIT oktatási programjait; végül azt javasolja, hogy az EIT igazgatótanácsa meghatározóbb szerepet töltsön be az EIT-re és a tudományos és innovációs társulásokra vonatkozó jövőbeli stratégia kialakításában.

A magas szintű EIT-munkacsoport jelentése: Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) jövője: Stratégiai kérdések és perspektívák