O čemu je riječ?

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) neovisno je tijelo EU-a sa sjedištem u Budimpešti. Njegova je misija ojačati inovacijske kapacitete EU-a i njegovih država članica u suočavanju s društvenim izazovima radi poticanja rasta i stvaranja radnih mjesta.

Među prioritetima EIT-a su:

  • jačanje sposobnosti Europe u području inovacija poticanjem sinergije i suradnje obrazovnih ustanova, istraživačkih organizacija i poslovnog sektora
  • razvijanje talenata preko granica i poticanje poduzetništva povezivanjem u trokutu znanja
  • prevladavanje rascjepkanosti europskog sektora inovacija i stvaranje poticajnog okruženja za vrhunske inovacije i razvoj poduzetništva.

Zašto je to potrebno?

Unatoč izvrsnim rezultatima u području istraživanja, obrazovanja i izuma, Europa ne može u potpunosti iskoristiti svoj inovacijski potencijal. Rascjepkani sustavi, slaba poduzetnička kultura i ograničena suradnja ustanova visokog obrazovanja, istraživačkih organizacija, poslovnog sektora i inovacijskih organizacija ometaju konkurentnost Europe u području istraživanja i inovacija na svjetskoj razini.

EIT pridonosi rješavanju tog problema putem mreže Zajednice znanja i inovacija (ZZI).

U okviru ZZI-ova EIT razvija i testira nove modele pristupa, financiranja i isporuke inovacija te upravljanja njima u Europi.

EIT svojim radom pridonosi ostvarenju ciljeva strategije EU 2020. i glavnim inicijativama u njezinom okviru, osobito Uniji inovacija, Programu za nove vještine i radna mjesta te Digitalnom programu.

EIT je dio Obzora 2020., Okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije, čime se osigurava njegova suradnja s drugim inicijativama i programima.

Što je dosad učinjeno?

U razdoblju od 2010. do 2016. EIT je uspostavio pet ZZI-ova. Te zajednice podupiru inovacije i poduzetništvo te osiguravaju napredak u načinima suradnje u području visokog obrazovanja i istraživanja te u poslovnom sektoru. Postojeći ZZI-ovi djeluju u područjima:

Od njegova osnivanja, u okviru EIT-a i njegovih ZZI-ova okupljeno je više od 800 partnera iz cijele Europe i izvan nje, podržano je više od 200 inovativnih novoosnovanih poduzeća, osmišljeno više od 1200 poslovnih ideja te pokrenuto više od 200 novih proizvoda i usluga. Trenutačno je u obrazovne programe EIT-a na magistarskoj i doktorskoj razini upisano oko 2000 studenata.

Studije

Europska komisija provodi studije o rezultatima aktivnosti EIT-a i ZZI-ova te stalno razmatra strateške smjernice instituta.

  1. Studija o politici EIT-a i njegovih ZZI-ova u pogledu prava intelektualnog vlasništva
  2. Studija o konceptu, razvoju i utjecaju kolokacijskih centara koristeći se primjerom EIT-a i ZZI-ova
  3. Obrazovne aktivnosti Zajednica znanja i inovacija (ZZI) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) – iskustva, inovativne prakse i daljnji koraci

Evaluacija EIT-a

Europska komisija provela je neovisnu vanjsku evaluaciju kako bi ispitala kako EIT ispunjava svoju misiju. Evaluacijom su obuhvaćene aktivnosti EIT-a i ZZI-ova u razdoblju od 2011. do 2016. te je ocijenjena dodana vrijednost EIT-a, kao i utjecaj, učinkovitost i važnost aktivnosti i njihov odnos i dopunjavanje postojećih nacionalnih politika i politika Zajednice.

Provedeno je otvoreno javno savjetovanje na internetu u okviru postupka evaluacije radi prikupljanja informacija i mišljenja od širokog spektra dionika. Rezultati evaluacije prikazani su u radnom dokumentu službi Komisije.

Skupina na visokoj razini povjerenika Navracsicsa za EIT

Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics 2016. je osnovao skupinu na visokoj razini za EIT čiji je zadatak davanje savjeta o načinu na koji EIT može najbolje doprinijeti sektoru inovacija EU-a te predlaganje strateških promjena kojima bi se maksimalno povećao njihov učinak.

Skupinom je predsjedao prof. dr. Frans van Vught, a u njezinom su sastavu bili prof. dr. dr. Ann-Kristin Achleitner, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska i prof. emeritus János Vecsenyi. Članove skupine odlikuje vrhunska stručnost u različitim područjima misija EIT-a: obrazovanju, istraživanju, poslovanju i inovacijama.

Povjerenik Navracsics 8. prosinca 2016. pridružio se Upravnom odboru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) kako bi prisustvovao predstavljanju zaključaka skupine na visokoj razini. U svojem komentaru na izvješće skupine povjerenik Navracsics izjavio je: Ovo izvješće potvrđuje jedinstvenu ulogu EIT-a u promicanju inovacija, obrazovanja i poduzetništva. EIT je inicijativa EU-a koja se razlikuje od drugih inicijativa i čija je misija rješavanje nekih od najvećih izazova s kojima se Europa danas suočava, kao što su starenje stanovništva, sigurnost opskrbe hranom, čista energija i klimatska politika. Skupina na visokoj razini donijela je niz dalekosežnih preporuka čijom će provedbom djelovanje EIT-a postati još djelotvornije.

Preporuke iz izvješća odnose se na načine jačanja doprinosa EIT-a sektoru inovacija EU-a u budućnosti; načine učinkovitijeg poticanja i razvijanja inovacija u EIT-u; načine za veće uključivanje poduzeća (uključujući MSP-ove) u ZZI-ove; načine ostvarivanja većeg učinka EIT-ovih obrazovnih programa te na osiguravanje snažnije uloge Upravnog odbora EIT-a u utvrđivanju buduće strategije za EIT i ZZI-ove.

Izvješće skupine na visokoj razini za EIT: Budućnost Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT): strateški izazovi i perspektive