EIT:n tehtävät

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on riippumaton EU-elin, joka sijaitsee Budapestissa. Sen tehtävänä on lisätä EU:n ja sen jäsenmaiden innovaatiokapasiteettia ja auttaa niitä näin tarttumaan yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotta voidaan edistää kasvua ja luoda työpaikkoja.

EIT:n päätavoitteina on

 • parantaa Euroopan innovointikykyä lisäämällä synergioita ja yhteistyötä oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välillä
 • tukea lahjakkuuksia yli valtionrajojen ja edistää yrittäjyyttä nk. osaamiskolmion integroinnin avulla
 • voittaa eurooppalaisen innovaatiotoiminnan pirstoutuneisuuden haasteet ja luoda suotuisa toimintaympäristö huipputason innovoinnin ja yrittäjyyden tueksi.

Yhteistyön tarve

Vaikka tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminta ovat Euroopassa huippuluokkaa, EU ei ole aina pystynyt täysimääräisesti hyödyntämään innovaatiopotentiaaliaan. Järjestelmien hajanaisuus, yrityskulttuurin puutteet sekä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden innovoivien organisaatioiden yhteistyön vähäisyys haittaavat EU:n kansainvälistä kilpailukykyä tutkimuksen ja innovoinnin alalla.

EIT pyrkii ratkaisemaan näitä haasteita osaamis- ja innovaatioyhteisöjen verkoston avulla.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöissä kehitetään ja testataan innovoinnin uusia lähestymistapoja ja hallinto-, rahoitus- ja toteutuskeinoja Euroopassa.

EIT edistää toiminnallaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita ja sen lippulaivahankkeita, joista tärkeimpiä ovat innovaatiounioni, uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma sekä Euroopan digitaalistrategia.

EIT on osa Horisontti 2020 -ohjelmaa, joka on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Näin varmistetaan, että EIT:n toiminta on koordinoitu EU:n muiden aloitteiden ja ohjelmien kanssa.

Tähänastiset toimet

EIT perusti vuosina 2010–2016 viisi osaamis- ja innovaatioyhteisöä. Näiden yhteisöjen avulla tuetaan innovointia ja yrittäjyyttä sekä pyritään uudistamaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimivat seuraavilla aloilla:

 • ilmastonmuutos (EIT Climate-KIC)
 • kestävä energia (EIT InnoEnergy)
 • digitaaliteknologia (EIT Digital)
 • terve elämä ja aktiivisena ikääntyminen (EIT Health)
 • raaka-aineiden kestävä etsiminen, hankkiminen, käsitteleminen, kierrättäminen ja korvaaminen (EIT RawMaterials)
 • tulevaisuuden ruokahuolto (Food4Future) – kestävä toimitusketju resurssitasolta kuluttajiin (EIT Food).

EIT:n ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimilla on tähän mennessä tuotu yhteen yli 800 yhteistyökumppania eri puolilta Eurooppaa ja sen ulkopuolelta, tuettu yli 200:aa innovatiivista startup-yritystä ja yli 1 200 liikeidean kehittämistä sekä autettu tuomaan markkinoille yli 200 uutta tuotetta ja palvelua. EIT:n maisteri- ja tohtoritason koulutusohjelmissa on kirjoilla noin 2 000 opiskelijaa.

Seuranta

Euroopan komissio seuraa jatkuvasti EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan tuloksia ja instituutin strategisten suuntaviivojen kehittämistä. Se on toteuttanut seuraavat tutkimukset:

 1. EIT ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja teollis- ja tekijänoikeudet
 2. Yhteistoimintakeskittymien käsite, kehittäminen ja vaikutukset – EIT:n ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen esimerkki
 3. EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen koulutustoiminta – kokemuksia, innovatiivisia käytäntöjä ja tulevaisuudennäkymiä

EIT:n arviointi

Euroopan komissio on teettänyt riippumattoman ulkoisen arvioinnin EIT:n toiminnasta. Arviointi kattaa EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen (KIC) toimet vuosina 2011–2016. Siinä tarkastellaan EIT:n tuomaa lisäarvoa, toimien vaikuttavuutta, tuloksellisuutta, kestävyyttä, tehokkuutta ja merkityksellisyyttä sekä niiden yhteyttä ja täydentävyyttä olemassa oleviin kansallisiin ja EU:n toimintapolitiikkoihin nähden.

Arviointiprosessin osana järjestettiin julkinen verkkokuuleminen, jossa kerättiin tietoja ja näkemyksiä lukuisilta eri sidosryhmiltä. Arvioinnin tulokset on esitetty komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa.

EIT:tä käsittelevä korkean tason ryhmä

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics perusti vuonna 2016 korkean tason ryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella, miten Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti voisi parhaiten edistää EU:n innovaatiotoimintaa, sekä ehdottaa strategisia muutoksia, joilla maksimoitaisiin instituutin toiminnan vaikutukset.

Ryhmän puheenjohtajana toimi Prof. Dr. Frans van Vught ja muina jäseninä olivat Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska ja Prof. Emeritus János Vecsenyi. Ryhmän jäsenet edustivat huipputason asiantuntemusta EIT:n toiminnan eri aloilla: koulutus-, tutkimus-, yritys- ja innovaatiotoiminnassa.

Komissaari Navracsics osallistui 8.12.2016 EIT:n hallintoneuvoston kokoukseen, jossa esiteltiin korkean tason ryhmän työn tuloksia. Navracsics totesi, että ryhmän raportti vahvistaa, että EIT:llä on tärkeä rooli innovoinnin, koulutuksen ja yrittäjyyden edistäjänä. Instituutin tehtävänä on auttaa ratkaisemaan Euroopan merkittäviä haasteita, kuten väestön ikääntymiseen, elintarviketurvaan, puhtaaseen energiaan ja ilmastotoimiin liittyviä kysymyksiä. Tässä mielessä se on Navracsicsin mukaan ainutlaatuinen EU-aloite. Hän totesi, että jos korkean tason ryhmän antamat kauaskantoiset suositukset toteutuvat, EIT pystyy suoriutumaan tehtävistään entistäkin tehokkaammin.

Raportin suosituksissa tarkastellaan, miten EIT:n panosta EU:n innovoinnin toimintaympäristön kehittämiseen voitaisiin parantaa, miten EIT voisi luoda ja kehittää innovaatioita tehokkaammin, miten yritykset (myös pk-yritykset) saataisiin tiiviimmin mukaan osaamis- ja innovaatioyhteisöihin ja miten EIT:n koulutusohjelmien vaikutusta voitaisiin tehostaa. Raportissa suositellaan myös, että EIT:n hallintoneuvoston asemaa EIT:n ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintastrategian suunnittelussa vahvistettaisiin.

EIT:tä käsittelevän korkean tason ryhmän raportti: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) tulevaisuus: strategiset haasteet ja tulevaisuudennäkymät