Mis see on?

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on iseseisev ELi asutus, mis asub Budapestis. Selle ülesanne on tugevdada ELi ja selle liikmesriikide innovatsioonisuutlikkust ühiskondlike probleemide lahendamisel, et soodustada majanduskasvu ja luua uusi töökohti.

EIT peamised prioriteedid on järgmised:

  • Euroopa innovatsioonivõime suurendamine, tugevdades haridusasutuste, teadusorganisatsioonide ja ettevõtete vahelist sünergiat ja koostööd;
  • talentide piiriülene toetamine ning ettevõtluse edendamine teadmiste kolmnurga lõimimise kaudu;
  • killustatud Euroopa innovatsioonimaastiku ühendamine ning soodsa keskkonna loomine, mis toetaks maailmatasemel innovatsiooni ja ettevõtluse õitsengut.

Miks on see vajalik?

Vaatamata tipptasemel teadusuuringutele, haridusele ja leiutistele on Euroopal keeruline oma innovatsioonipotentsiaali täielikult ära kasutada. Killustatud süsteemid, nõrk ettevõtluskultuur ning ebapiisav koostöö kõrghariduse, teadusuuringute, ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna organisatsioonide vahel piiravad Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni alast konkurentsivõimet.

EIT püüab seda probleemi lahendada teadmis- ja innovaatikakogukondade võrgustiku abil.

Teadmis- ja innovaatikakogukondade abil arendab ja katsetab EIT uusi mudeleid innovatsioonile lähenemisel, selle haldamisel, rahastamisel ja elluviimisel Euroopas.

Oma töö kaudu toetab EIT strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke ja juhtalgatusi, nagu „Innovaatiline liit“, uute oskuste ja töökohtade tegevuskava ning digitaalarengu tegevuskava.

EIT on osa ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“, mis tagab EIT koostöö teiste ELi algatuste ja programmidega.

Mida on seni saavutatud?

Ajavahemikus 2010–2016 lõi EIT viis teadmis- ja innovaatikakogukonda. Need toetavad innovatsiooni ja ettevõtlust ning läbimurret kõrgharidus-, teadus- ja ettevõtlussektori vahelises koostöös. Praegused teadmis- ja innovaatikakogukonnad on järgmistes valdkondades:

Oma loomisest alates on EIT ning selle teadmis- ja innovaatikakogukonnad kokku toonud rohkem kui 800 partnerit kogu Euroopast ja kaugemaltki, toetanud rohkem kui 200 innovaatilist idufirmat, arendanud rohkem kui 1200 äriideed ning turule toonud üle 200 uue toote ja teenuse. Praegu osaleb EIT-alastes haridusprogrammides magistri- ja doktoriõppes ligikaudu 2000 üliõpilast.

Uuringud

Euroopa Komisjon korraldab EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse alaseid uuringuid ning analüüsib instituudi strateegilisi sihte.

  1. Uuring, mis käsitleb EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade poliitikat intellektuaalomandi õiguste valdkonnas
  2. Uuring, mis käsitleb ühispaiknemiskeskuste põhimõtet, arengut ja mõju, toetudes EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade näitele
  3. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) teadmis- ja innovaatikakogukondade hariv tegevus – kogemused, uuenduslikud tavad ja edasised sammud

EIT hindamine

Euroopa Komisjon tellis sõltumatu välishindamise, et hinnata, kuidas EIT oma ülesandeid täidab. Hindamine hõlmas EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade meetmeid ning selle käigus hinnati EIT lisaväärtust, meetmete mõju, tulemuslikkust, jätkusuutlikkust, tõhusust ja asjakohasust ning meetmete seost ja täiendavust seoses riikide ja ühenduse kehtiva poliitikaga.

Hindamisprotsessi raames korraldati ka veebipõhine avatud konsultatsioon, et koguda erinevatelt sidusrühmadelt teavet ja arvamusi. Komisjoni talituste töödokumendis esitletakse hindamise tulemusi.

Volinik Navracsicse EIT-alane kõrgetasemeline töörühm

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics lõi 2016. aastal EIT-alase kõrgetasemelise töörühma, mille ülesanne on pakkuda nõu teemal, kuidas EIT saaks ELi innovatsioonimaastiku jaoks kõige paremini kasulik olla, ning soovitada strateegilisi muudatusi selle mõju suurendamiseks.

Töörühma esimees on Prof. Dr. Frans van Vught ning liikmed Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska ja Prof. Emeritus János Vecsenyi. Töörühma liikmed esindavad oma teadmiste ja kogemustega erinevaid EIT pädevusvaldkondi: haridus, teadusuuringud, ettevõtlus ja innovatsioon.

8. detsembril 2016 kuulas volinik Navracsics koos Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) juhatusega ettekannet kõrgetasemelise töörühma järeldustest. Volinik Navracsics ütles aruande kohta järgmist: „Aruanne kinnitab EIT ainulaadset rolli innovatsiooni, hariduse ja ettevõtluse edendamisel. EIT on omanäoline ELi algatus, millega püütakse lahendada suuri probleeme, millega Euroopa praegu silmitsi seisab – elanikkonna vananemine, toiduga kindlustatus, puhas energia ning kliimameetmed. Kõrgetasemeline töörühm on esitanud mitmed kaugeleulatuvad ettepanekud, mis elluviiduna võimaldavad EIT-l täita oma ülesandeid veelgi tulemuslikumalt.“

Aruandes esitatud soovitustes käsitletakse seda, kuidas oleks EIT panust tulevase ELi innovatsioonimaastiku kujundamisse võimalik veelgi suurendada; kuidas EIT saaks innovatsiooni veelgi tõhusamalt luua ja arendada; kuidas saaks ettevõtteid (sealhulgas VKEsid) teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevusse veelgi paremini kaasata; kuidas suurendada EIT haridusprogrammide mõju ning tugevdada EIT juhatuse rolli EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondadega seotud tulevase strateegia väljatöötamisel.

EIT-alase kõrgetasemelise töörühma aruanne: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) tulevik: strateegilised küsimused ja perspektiivid