Περί τίνος πρόκειται

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ που εδρεύει στη Βουδαπέστη. Αποστολή του είναι να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Οι βασικές προτεραιότητες του ΕΙΤ είναι, μεταξύ άλλων,:

 • η ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για καινοτομία μέσω της βελτίωσης των συνεργειών και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων
 • η ανάδειξη ταλέντων σε διασυνοριακό επίπεδο και η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της ολοκλήρωσης του τρίγωνου της γνώσης
 • η εξάλειψη του κατακερματισμένου ευρωπαϊκού τοπίου καινοτομίας στην Ευρώπη και η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στο οποίο θα ευδοκιμήσουν η παγκόσμιας εμβέλειας καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Γιατί χρειάζεται;

Αν και οι επιδόσεις της στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και των εφευρέσεων είναι εξαιρετικές, η Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού καινοτομίας που διαθέτει. Κατακερματισμένα συστήματα, αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα, και περιορισμένη συνεργασία μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των φορέων καινοτομίας εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ΕΙΤ αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό μέσω ενός δικτύου Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ).

Στο πλαίσιο των ΚΓΚ, το ΕΙΤ αναπτύσσει και δοκιμάζει νέα μοντέλα που αφορούν τον τρόπο προσέγγισης, διαχείρισης, χρηματοδότησης και εφαρμογής της καινοτομίας στην Ευρώπη.

Μέσω του έργου του, το ΕΙΤ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της, ιδίως της Ένωσης καινοτομίας, της Ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, καθώς και του Ψηφιακού Θεματολογίου.

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, «Ορίζοντας 2020», το οποίο διασφαλίζει ότι το ΕΙΤ συνεργάζεται με άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα της ΕΕ.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Από το 2010 μέχρι το 2016, το EIT δημιούργησε πέντε ΚΓΚ. Αυτές οι κοινότητες υποστηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και καθιερώνουν ριζοσπαστικούς τρόπους συνεργασίας ανάμεσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά ιδρύματα και τους διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. ΚΓΚ υπάρχουν σήμερα στους παρακάτω τομείς:

 • Κλιματική αλλαγή (EIT Climate-KIC)
 • Βιώσιμη ενέργεια (EIT InnoEnergy)
 • Ψηφιακές τεχνολογίες (EIT Digital)
 • Υγιής διαβίωση και ενεργός γήρανση (EIT Health)
 • Πρώτες ύλες - βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και υποκατάσταση πρώτων υλών (EIT RawMaterials)
 • Τρόφιμα για το μέλλον (Food4future) – Βιώσιμη αλυσίδα προσφοράς από τους πόρους στους καταναλωτές (EIT Food).

Το ΕΙΤ, από την ίδρυσή του, και οι υπάρχουσες ΚΓΚ έφεραν σε επαφή περισσότερους από 800 εταίρους εντός και εκτός Ευρώπης, στήριξαν περισσότερες από 200 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, ανέπτυξαν πάνω από 1200 επιχειρηματικές ιδέες και δημιούργησαν περισσότερα από 200 νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σήμερα, περίπου 2000 σπουδαστές παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν τη σφραγίδα του ΕΙΤ, σε επίπεδο Master και PhD.

Μελέτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί μελέτες σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και των ΚΓΚ και μελετά διαρκώς τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του Ινστιτούτου.

 1. Μελέτη σχετικά με την πολιτική του EIT και των ΚΓΚ όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
 2. Μελέτη σχετικά με την έννοια, την ανάπτυξη και τον αντίκτυπο κέντρων συστέγασης με βάση το παράδειγμα του ΕΙΤ και των ΚΓΚ
 3. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) - εμπειρίες, καινοτόμες πρακτικές και μελλοντική πορεία

Αξιολόγηση του ΕΙΤ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το ΕΙΤ εκπληρώνει την αποστολή του. Η αξιολόγηση καλύπτει τις δραστηριότητες του ΕΙΤ και των ΚΓΚ την περίοδο 2011-2016 και εστιάζει στην προστιθέμενη αξία του ΕΙΤ, τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων του, καθώς και στη σχέση και τη συμπληρωματικότητά τους με υπάρχουσες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης διενεργήθηκε μια διαδικτυακή ανοικτή δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρωθούν πληροφορίες και απόψεις από ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης.

Ομάδα υψηλού επιπέδου για το ΕΙΤ του επιτρόπου Νάβρατσιτς

Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού Τίμπορ Νάβρατσιτς δημιούργησε, το 2016, μια ομάδα υψηλού επιπέδου για το ΕΙΤ με καθήκον να παρέχει συμβουλές σχετικά με το πώς το ΕΙΤ μπορεί να συμβάλει καλύτερα στη βελτίωση της καινοτομίας της ΕΕ, και να προτείνει στρατηγικές αλλαγές που θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπό της.

Πρόεδρος της ομάδας ήταν ο καθηγητής Dr. Frans van Vught, και μέλη της οι καθηγητές Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska και ο καθηγητής Emeritus János Vecsenyi. Στην ομάδα υψηλού επιπέδου συμμετέχουν άτομα υψηλής ειδίκευσης σε διάφορους τομείς της αποστολής του ΕΙΤ, δηλαδή την εκπαίδευση, την έρευνα, τις επιχειρήσεις και την καινοτομία.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2016, ο επίτροπος Νάβρατσιτς συμμετείχε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για να παρακολουθήσει την παρουσίαση των πορισμάτων της ομάδας υψηλού επιπέδου. Σχολιάζοντας την έκθεση της ομάδας, ο επίτροπος Νάβρατσιτς δήλωσε: «Η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει τον ιδιαίτερο ρόλο του ΕΙΤ στην προώθηση της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. Το EIT είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ που δεν μοιάζει με καμία άλλη και στοχεύει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η επισιτιστική ασφάλεια, η καθαρή ενέργεια και η δράση για το κλίμα. Η ομάδα υψηλού επιπέδου έχει εκδώσει σειρά αναλυτικών συστάσεων οι οποίες, εφόσον υλοποιηθούν, θα βοηθήσουν το ΕΙΤ να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο ακόμη πιο αποτελεσματικά.»

Οι συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση αφορούν τα εξής: πώς μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί περισσότερο στο μέλλον η συμβολή του ΕΙΤ στην καινοτομία στην ΕΕ· πώς το ΕΙΤ μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει καινοτομίες πιο αποτελεσματικά· πώς θα επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) στις ΚΓΚ· πώς θα επιτευχθεί μεγαλύτερος αντίκτυπος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΙΤ· πώς το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ θα συμμετέχει περισσότερο στον καθορισμό της μελλοντικής στρατηγικής για το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ.

Έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για το ΕΙΤ: Το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): στρατηγικά ζητήματα και προοπτικές