Hvad er Det Europæiske institut for innovation og teknologi?

Det Europæiske institut for innovation og teknologi (EIT) er et uafhængigt EU-organ, som ligger i Budapest. Det har til opgave at styrke EU's og medlemslandenes innovationskapacitet, så vi kan tackle samfundsmæssige udfordringer og fremme væksten og beskæftigelsen.

Instituttets overordnede prioriteter omfatter:

  • Forbedring af Europas evne til at skabe innovation ved at styrke synergier og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer og erhvervslivet.
  • Udvikling af talent på tværs af grænser og fremme af iværksætterkultur gennem integration af videntrekanten.
  • Samling af det opsplittede europæiske innovationslandskab og etablering af et gunstigt miljø, der kan sikre innovation i verdensklasse og en velfungerende iværksætterkultur.

Hvorfor er det nødvendigt?

På trods af fremragende forskning, uddannelse og opfindelser har Europa svært ved at udnytte sit innovationspotentiale fuldt ud. Fragmenterede systemer, en svag iværksætterkultur og et begrænset samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutter, erhvervslivet og innovationsorganisationer svækker Europas evne til at konkurrere inden for forskning og innovation på globalt plan.

EIT tackler dette problem gennem netværk af Videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er).

I VIF'erne udvikler og tester EIT nye modeller til, hvordan man håndterer, forvalter, finansierer og leverer innovation i Europa.

EIT bidrager med sit arbejde til målene for EU 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer, især initiativerne innovation i EU, dagsordenen for nye kvalifikationer og job og den digitale dagsorden.

EIT indgår i Horisont 2020, EU's rammeprogram for forskning og innovation, hvilket sikrer, at EIT arbejder i partnerskab med andre EU-initiativer og -programmer.

Hvad er der gjort ind til videre?

Mellem 2010 og 2016 har EIT etableret fem VIF'er. Disse fællesskaber støtter innovation og iværksætterkultur og sørger for gennembrud i den måde, sektorerne for videregående uddannelse, forskning og erhverv samarbejder på. De nuværende VIF'er er inden for områderne:

Siden begyndelsen har EIT og dets eksisterende VIF'er bragt over 800 partnere i og uden for EU sammen, støttet over 200 innovative nye virksomheder, udklækket over 1 200 forretningsidéer og lanceret over 200 nye produkter og tjenesteydelser. I øjeblikket følger ca. 2 000 studerende EIT-mærkede uddannelsesprogrammer på kandidat- og ph.d.-niveau.

Undersøgelser

Europa-Kommissionen gennemfører undersøgelser af resultaterne af EIT's og VIF'ernes aktiviteter, og evaluerer hele tiden instituttets strategiske retning.

  1. Undersøgelse om EIT og dets VIF'ers politik vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder
  2. Undersøgelse om udformning, udvikling og virkning af samlokaliseringscentre med EIT og VIF som eksempel
  3. Uddannelsesaktiviteter med Det Europæiske institut for innovation og teknologis (EIT's) Videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er) – erfaringer, nyskabende arbejdsmetoder og vejen fremad

Evaluering af ETI

Europa-Kommissionen har gennemført en uafhængig ekstern evaluering med henblik på at undersøge, hvordan EIT udfører sine opgaver. Evalueringen omfattede EIT's og VIF'ernes aktiviteter i 2011-2016 og så på merværdien ved EIT, effekten, effektiviteten, bæredygtigheden og relevansen af aktiviteterne, og hvordan de er forbundet med og supplerer eksisterende nationale og europæiske politikker.

Dom led i evalueringen blev der gennemført en åben offentlig høring for at indsamle oplysninger og holdninger fra en bred vifte af interessenter. Resultaterne af høringen fremgår at et arbejdsdokument fra Kommissionen.

Kommissær Tibor Navracsics' gruppe på højt plan om EIT

EU-kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, Tibor Navracsics, oprettede i 2016 en gruppe på højt plan om EIT, som havde til opgave at komme med vejledning til, hvordan EIT bedst kan bidrage til EU's innovation, og foreslå strategiske ændringer, som kan give instituttets aktiviteter størst mulig effekt.

Gruppen blev ledet af prof. dr. Frans van Vught og bestod af medlemmerne prof. dr. Ann-Kristin Achleitner, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska og prof. emeritus János Vecsenyi. Gruppen samlede medlemmer med den højeste ekspertise inden for de forskellige områder, som EIT dækker over: uddannelse, forskning, erhverv og innovation.

Den 8. december 2016 mødtes kommissær Tibor Navracsics med instituttets bestyrelse for at høre en præsentation af de resultater, som gruppen på højt plan var nået frem til. Kommissæren udtalte om rapporten: "Denne rapport bekræfter den enestående rolle, som EIT spiller med hensyn til at fremme innovation, uddannelse og iværksætterkultur. EIT er et EU-initiativ uden sidestykke, som har til opgave at tackle nogle af de vigtigste udfordringer, vi står over for i Europa i dag såsom den aldrende befolkning, fødevaresikkerhed, ren energi og klimaforandringer. Gruppen på højt plan er kommet med en serie vidtrækkende anbefalinger, som, når de er gennemført, vil give EIT endnu større gennemslagskraft."

Henstillingerne i rapporten ser på, hvordan EIT's bidrag til EU's fremtidige innovationslandskab kan forbedres, hvordan EIT mere effektivt kan skabe og udvikle innovation, hvordan virksomheder (herunder SMV'er) kan involveres mere i VIF'er, hvordan man kan give EIT's uddannelsesprogrammer mere slagkraft, samt hvordan EIT's bestyrelse kan få en stærkere rolle med hensyn til at lægge den fremtidige strategi for EIT og dets VIF'er.

Læs rapporten fra gruppen på højt plan om EIT: Fremtiden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): Strategiske spørgsmål og perspektiver