O jaký subjekt jde?

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je nezávislý subjekt EU se sídlem v Budapešti. Jeho úkolem je posílit inovační kapacity EU a jejích členských států v zájmu řešení společenských výzev. To je předpokladem dalšího hospodářského růstu a vzniku nových pracovních míst.

Hlavními prioritami EIT jsou:

  • podpořit inovační schopnost Evropy zintenzivněním součinnosti a spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými organizacemi a podniky
  • podpořit talentované jedince bez ohledu na hranice a podpořit podnikání prostřednictvím začlenění znalostního trojúhelníku
  • překonat roztříštěnost evropského inovačního prostředí a vytvořit podmínky, které přejí rozkvětu inovací a podnikání na světové úrovni

Proč je to nezbytné?

Přes vynikající úroveň výzkumu, vzdělávání a vynálezů má Evropa stále problémy s využitím svého inovačního potenciálu. Roztříštěnost systémů, nedostatečně rozvinutá podnikatelská kultura a omezená spolupráce mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a výzkumnými a inovačními organizacemi a podniky snižuje konkurenceschopnost evropského výzkumu a inovací ve světě.

EIT se s touto otázkou vyrovnává vytvořením sítě znalostních a inovačních společenství (KIC).

Ve znalostních a inovačních společenstvích EIT vyvíjí a testuje nové koncepce inovací a jejich řízení, financování a realizaci v Evropě.

Činnost EIT přispívá k plnění cílů strategie Evropa 2020 a jejích stěžejních iniciativ, zejména iniciativ „Unie inovací“, „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“ a „Digitální agenda“.

EIT je součástí rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, čímž je zajištěna provázanost EIT s dalšími iniciativami a programy EU.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

V letech 2010 až 2016 bylo zřízeno pět znalostních a inovačních společenství EIT. Tato společenství podporují inovace a podnikání a napomáhají k tomu, aby došlo k průlomům ve spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a podnikatelským sektorem. Stávající společenství KIC působí v těchto oblastech:

Od svého zřízení EIT a jeho stávající znalostní a inovační společenství sdružily více než 800 partnerů z celé Evropy i světa, podpořily více než 200 inovativních začínajících podniků, napomohly počátečním fázím realizace přes 1200 podnikatelských záměrů a zavedly více než 200 nových produktů a služeb. V současné době je do vzdělávacích magisterských a doktorských programů EIT zapsáno přibližně 2000 studentů.

Studie

Evropská komise provádí studie výsledků činnosti EIT a společenství EIT a soustavně se zabývá podobou strategické orientace tohoto institutu.

  1. Studie věnovaná politice EIT a jeho znalostních a inovačních společenství ohledně práv duševního vlastnictví
  2. Studie o koncepci, rozvoji a dopadu středisek společného umístění s příkladem EIT a společenství KIC
  3. Vzdělávací činnosti znalostních a inovačních společenství (KIC) Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) – zkušenosti, inovativní postupy a další postup

Hodnocení EIT

Evropská komise provedla nezávislé externí hodnocení toho, jak ETI plní své poslání. Hodnocení se týkalo činností EIT a znalostních a inovačních společenství v letech 2011–2016 a posoudilo přidanou hodnotu EIT, jeho dopad, efektivitu, udržitelnost, účinnost a význam jeho činností a jejich vzájemné vztahy a doplňkovost ve vztahu ke stávajícím vnitrostátním politikám a politikám Společenství.

Jako součást postupu byla také provedena otevřená veřejná konzultace online s cílem shromáždit informace a stanoviska od širokého spektra zúčastněných stran Výsledky hodnocení uvádí pracovní dokument útvarů Komise.

Skupina na vysoké úrovni pro EIT zřízená komisařem Navracsicsem

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics v roce 2016 zřídil skupinu na vysoké úrovni pro EIT, jež má poskytovat poradenství, jak může EIT nejlépe podporovat inovační prostředí EU, a navrhovat strategické změny v zájmu maximalizace jeho dopadu.

Skupině předsedal prof. Dr. Frans van Vught a jejími členy byli prof. Dr. Ann-Kristin Achleitnerová, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska a emeritní prof. János Vecsenyi. Ve skupině se sešli členové se špičkovými odbornými znalosti týkající se různých oblastí úkolů EIT: vzdělávání, výzkumu, podnikání a inovací.

Dne 8. prosince 2016 se komisař Navracsics spolu se členy správní rady Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „EIT“) seznámil se zjištěními této skupiny na vysoké úrovni. Ke zprávě skupiny komisař Navracsics uvedl: „Zpráva potvrzuje jedinečnou roli EIT v podpoře inovací, vzdělávání a podnikání. Od jiných iniciativ EU se EIT liší svými úkoly, které mají vyřešit některé z nejzávažnějších problémů, jimž Evropa v současnosti čelí, jako je např. stárnutí obyvatelstva, potravinové zabezpečení, ekologická energie a boj proti změně klimatu. Skupina na vysoké úrovni vydala soubor podrobných doporučení, jejichž realizace přispěje k efektivnějšímu plnění zmíněných úkolů EIT.“

Doporučení uvedená v této zprávě se zabývají tím, jak lze příspěvek k budoucím inovačním ETI lépe zaměřit, jak může EIT inovace vytvářet a dále rozvíjet efektivnějším způsobem, jak do společenství KIC zapojit podniky (včetně malých a středních) a jak zvýšit dopad vzdělávacích programů EIT, a také rozšířením úlohy správní rady EIT v určování budoucí strategie EIT a jeho znalostních a inovačních společenství.

Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro EIT: Budoucnost Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): Strategické výzvy a perspektivy