За какво става дума?

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС със седалище в Будапеща. Мисията на института е да укрепва капацитета за иновации на ЕС и държавите членки, за да могат те да се справят с предизвикателствата пред обществото с оглед на насърчаването на растежа и създаването на работни места.

Основните приоритети на EIT са:

 • засилване на способността на Европа за иновации чрез увеличаване на полезното взаимодействие и сътрудничеството между образователните институции, изследователските организации и бизнеса;
 • развитие на таланти на трансгранично равнище и насърчаване на предприемачеството чрез интегриране на триъгълника на знанието;
 • преодоляване на фрагментарността на европейските иновации и създаване на благоприятна среда в подкрепа на иновациите и предприемачеството на световно равнище.

Защо е необходимо това?

Въпреки върховите научни изследвания, образование и иновации за Европа е трудно да се възползва пълноценно от своя иновационен потенциал. Фрагментираните системи, слабата предприемаческа култура и ограниченото сътрудничество между висшето образование, изследователската дейност, бизнеса и организациите за иновации възпрепятстват способността на Европа да се конкурира в областта на научните изследвания и иновациите на световно равнище.

EIT търси решения на тези проблеми чрез мрежата от общности на знание и иновации (ОЗИ).

Чрез ОЗИ EIT разработва и изпробва нови модели за подход, управление, финансиране и внедряване на иновациите в Европа.

Чрез своята работа EIT допринася за постигането на целите на стратегията „Европа 2020” и нейните водещи инициативи, по-специално „Съюз за иновации“, Програмата за нови умения и работни места, както и Програмата в областта на цифровите технологии.

EIT е част от „Хоризонт 2020“ — рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации, което гарантира, че институтът работи в сътрудничество с други инициативи и програми на ЕС.

Какво е направено досега?

Между 2010 г. и 2016 г. EIT създаде пет ОЗИ. Тези общности подкрепят иновациите и предприемачеството и създават условия за радикална промяна във взаимодействието между образованието, изследванията и бизнеса. Създадените досега ОЗИ са в следните области:

 • Изменение на климата (EIT Climate-KIC)
 • Устойчива енергия (EIT InnoEnergy)
 • Цифрови технологии (EIT Digital)
 • Здравословен начин на живот и активен живот на възрастните хора (EIT Health)
 • Суровини — устойчиво проучване, добив, преработка, рециклиране и заместване (EIT RawMaterials)
 • Храна за бъдещето (Food4Future) — устойчива продоволствена верига от ресурсите до потребителите (EIT Food).

От създаването си досега EIT и съществуващите ОЗИ са свързали над 800 партньори от цяла Европа и извън нея, подкрепили са над 200 новаторски стартиращи предприятия, изиграли са ролята на бизнес инкубатор за над 1200 бизнес идеи и са създали над 200 нови продукти и услуги. В момента около 2000 студенти са записани в програми за магистърска или докторска степен под егидата на EIT.

Проучвания

Европейската комисия извършва проучвания относно резултатите от дейността на EIT и ОЗИ и постоянно работи по стратегическите насоки на института.

 1. Проучване за политиката на EITи ОЗИ във връзка с правата върху интелектуалната собственост
 2. Проучване на концепцията, развитието и въздействието на центровете за съвместно ползване, като се използва примера на EIT и ОЗИ
 3. Образователни дейности на общностите на знание и иновации (ОЗИ) на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) — опит, новаторски практики и перспективи

Оценка на EIT

Европейската комисия извърши независима външна оценка с цел да проучи как EIT изпълнява задачите си. Оценката обхвана дейностите на EIT и ОЗИ в периода 2011 — 2016 г., като бяха оценени добавената стойност на института, въздействието, ефективността, устойчивостта и ефикасността на дейностите, както и това доколко подходящи са те, а също и техните връзки и допълване със съществуващите политики на национално и общностно равнище.

В рамките на процеса на оценяване бе проведена открита обществена онлайн консултация, за да бъдат събрани мнения и информация от широк кръг заинтересовани страни. Резултатите от оценката са представени в работен документ на службите на Комисията.

Група на високо равнище за EIT на комисаря Наврачич

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич създаде през 2016 г. група на високо равнище за EIT, чиято задача е да предоставя съвети за начина, по който институтът може да допринесе максимално за иновационния климат в Европа, и да предложи стратегически промени, които биха оптимизирали резултатите от неговата дейност.

Групата бе председателствана от проф. д-р Франс ван Фухт, а нейни членове бяха проф. д-р Ан-Кристин Ахлайтнер, Никлас Бергман, Барбара Новаковска и почетен професор Янош Вексени. В групата участваха специалисти с експертен опит на високо равнище в различни области, свързани с мисията на EIT: образование, изследвания, бизнес и иновации.

На 8 декември 2016 г. комисар Наврачич се присъедини към управителния съвет на Европейския институт за иновации и технологии, за да изслуша представяне на заключенията на групата на високо равнище. В коментара си по доклада на групата комисар Наврачич отбеляза: „Докладът потвърждава уникалната роля, която EIT играе за насърчаването на иновациите, образованието и предприемачеството. EIT е инициатива на ЕС без аналог, чиято мисия е свързана с някои от най-важните предизвикателства пред Европа днес, като застаряването на населението, продоволствената сигурност, чистата енергия и действията в областта на климата. Групата на високо равнище представи набор от широкообхватни препоръки, чието изпълнение ще помогне на EIT да играе още по-ефективно своята роля“.

В препоръките на доклада се дискутира въпросът как може да бъде увеличен приносът на EIT за иновационната среда в ЕС в бъдеще; как EIT може по-ефективно да създава и развива иновации; как бизнесът (включително МСП) да бъде по-ефективно обвързан с ОЗИ; как да се постигнат по-мащабни резултати от образователните програми на EIT; как да се засили ролята на управителния съвет на EIT при определянето на бъдещата стратегия за института и ОЗИ.

Доклад на групата на високо равнище за EIT: Бъдеще на Европейския институт за иновации и технологии (EIT): стратегически въпроси и перспективи