Bendrieji gebėjimai

Europos Komisija drauge su ES šalimis deda pastangas, kad gerėtų vadinamieji bendrieji gebėjimai, t. y. žinios, įgūdžiai ir požiūriai, kurių reikia kiekvienam žmogui, nes nuo jų priklauso asmeninis pasitenkinimas ir tobulėjimas, galimybės įsidarbinti, socialinė įtrauktis ir aktyvus pilietiškumas. Bendruosius gebėjimus norima ugdyti šiais būdais:

  • visiems užtikrinant kokybišką švietimą, mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą;
  • teikiant paramą švietimo specialistams;
  • propaguojant įvairius mokymosi metodus ir sąlygas atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą;
  • nagrinėjant bendrųjų gebėjimų vertinimo ir patvirtinimo metodus.

Rekomendacijos

Europos Parlamentui ir Tarybai teikdama rekomendacijų pasiūlymus, Komisija siekia padėti plėtoti kokybišką, į ateitį orientuotą švietimą ir mokymą, pritaikytus Europos visuomenės poreikiams.

2006 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Rekomendaciją dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų. Rekomendacijoje pateikti Europos bendri bendrųjų gebėjimų orientaciniai metmenys politiką formuojantiems asmenims, mokymo programų rengėjams, socialiniams partneriams ir besimokantiems asmenims. Be to, ja tikėtasi remti kitas susijusias politikos kryptis, pvz., užimtumo ir socialinės politikos, bei kitas jaunimui poveikį darančias politikos kryptis.

2016 m. Komisija pradėjo 2006 m. Rekomendacijos dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų peržiūrą siekdama atnaujinti 2006 m. rekomendaciją ir toliau remti pagrindinių gebėjimų plėtotę Europoje.

Remdamasi peržiūros išvadomis, 2018 m. sausį Komisija priėmė naujos Rekomendacijos dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų pasiūlymą: