Príomh-inniúlachtaí

Oibríonn an Coimisiún Eorpach i gcomhar leis na Ballstáit chun 'inniúlachtaí lárnacha' an t-eolas, na scileanna, agus na dearcthaí atá ag teastáil ó chách ar mhaithe le sásamh pearsanta, infhostaitheacht, cuimsiú sóisialta agus saoránacht ghníomhach. Táthar ag iarraidh na príomh-inniúlachtaí a chur chun cinn:

  • Trí oideachas ardcháilíochta, cuimsitheach a chur ar fáil do chách
  • Trí thacaíocht a thabhairt d'fhoirne oideachasúla
  • Trí mhodhanna agus comhthéacsanna éagsúla foghlama a chur ar fáil san fhoghlaim ar feadh an tsaoil
  • Trí bhreathnú ar chuir chuige maidir le measúnú agus bailíochtú príomhinniúlachtaí

Moltaí

Trí phróiseas thograí moltaí do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, is é aidhm an Choimisiuin rannchuidiú le hoideachas agus oiliúint a fhorbairt a bheadh ar ardchaighdeán agus a bheadh in oiriúint do riachtanais shochaí na hEorpa agus iad dírithe ar an todhchaí an t-am sin.

In 2006 Ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an Moladh maidir leis na Príomhinniúlachtaí don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil. Bhí an Moladh ina chreat comhchoiteann tagartha Eorpach maidir le príomhinniúlachtaí do lucht ceaptha beartas, do sholáthraithe oideachais agus oiliúna, do chomhpháirtithe sóisialta agus do na foghlaimeoirí iad féin. Ina theannta sin, bhíothas ag súil leis go mbeadh sé ag tacú le beartais ábhartha eile, e.g. beartais fostaíochta agus beartais shóisialta agus beartais eile a bhain leis an óige.

I Meitheamh 2016 chuir an Coimisiún tús le hathbhreithniú ar Moladh 2006 maidir leis na Príomh-inniúlachtaí don Fhoghlaim ar feadh an tSaoil d’fhonn Moladh 2006 a nuashonrú agus breis tacaíochta a thabhairt d'fhorbairt phríomhinniúlachtaí san Eoraip.

Bunaithe ar chonclúidí an athbhreithnithe, in Eanáir 2018 ghlac an Coimisiún an togra le haghaidh Moladh nua maidir leis na príomhinniúlachtaí don fhoghlaim ar feadh an tsaoil: