Avaintaidot

Euroopan komissio pyrkii yhteistyössä EU-maiden kanssa vahvistamaan kansalaisten ”avaintaitoja”. Niillä tarkoitetaan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita kaikki tarvitsevat itsensä toteuttamista ja kehittämistä, työllistymistä, sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta varten. Avaintaitoja edistetään seuraavin keinoin:

  • laadukkaan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen tarjoaminen kaikille
  • opetushenkilöstön tukeminen
  • erilaisten oppimistapojen ja -puitteiden edistäminen elinikäisen oppimisen näkökulmasta
  • avaintaitojen arviointi- ja validointimenetelmien kehittäminen.

Suositukset

Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamiensa suositusehdotusten kautta komissio haluaa edistää laadukkaan, tulevaisuuteen suunnatun ja eurooppalaisen yhteiskunnan tarpeita vastaavan koulutuksen kehittämistä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2006 suosituksen elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Suositus tarjosi poliittisille päättäjille, koulutuksen tarjoajille, työmarkkinaosapuolille ja oppijoille itselleen yhteisen avaintaitoja koskevan eurooppalaisen viitekehyksen. Lisäksi sen toivottiin tukevan muita koulutukseen ja nuorisoon liittyviä politiikkoja, kuten työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa.

Kesäkuussa 2016 komissio käynnisti elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuonna 2006 annetun suosituksen uudelleenarvioinnin. Sen tavoitteena oli saattaa vuoden 2006 suositus ajan tasalle ja jatkaa avaintaitojen kehittämisen tukemista kaikkialla Euroopassa.

Uudelleenarvioinnin päätelmien pohjalta komissio antoi tammikuussa 2018 ehdotuksen uudeksi elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskevaksi suositukseksi: