Võtmepädevused

Euroopa Komisjon teeb ELi liikmesriikidega koostööd, et tõhustada teadmiste, oskuste ja suhtumisega seotud võtmepädevusi, mida kõigil on vaja selleks, et end teostada ja arendada, parandada oma võimalusi leida tööd ja osaleda ühiskondlikus elus. Võtmepädevusi edendatakse järgmiste meetmete abil:

  • kvaliteetse õppe, koolituste ja elukestva õppe pakkumine kõigile;
  • haridustöötajate toetamine;
  • mitmekesised viisid lähenemisel õppesuundadele ja -kontekstidele elukestva õppe puhul;
  • võtmepädevuste hindamise ja valideerimise võimaluste uurimine.

Soovitused

Euroopa Parlamendile ja nõukogule mõeldud soovituste ettepanekute kaudu püüab komisjon kaasa aidata kvaliteetse, tulevikku suunatud hariduse ja koolituse arendamisele vastavalt Euroopa ühiskonna vajadustele.

Aastal 2006 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu soovituse võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. Soovitusega loodi Euroopa ühine võtmepädevuste lähteraamistik, mida saavad kasutada nii poliitikud, haridus- ja koolitustöötajad, tööturu osapooled kui ka õppurid ise. Peale selle loodeti soovitusega toetada ka teisi haridusega seotud poliitikavaldkondi, nagu tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning noorsooküsimused.

Juunis 2016 käivitas komisjon 2006. aasta nõukogu soovituse (võtmepädevuste kohta elukestvas õppes) läbivaatamise, mille eesmärk oli asjaomast soovitust ajakohastada ja toetada võtmepädevuste arendamist kogu Euroopas veelgi rohkem.

Toetudes läbivaatamise järeldustele, võttis komisjon 2018. aasta jaanuaris vastu uue soovituse ettepaneku võtmepädevuste kohta elukestvas õppes: