Klíčové kompetence

Evropská komise spolupracuje se zeměmi EU na posílení tzv. klíčových kompetencí (znalostí, dovedností a postojů), které jsou nezbytné pro osobní rozvoj a naplnění, zaměstnatelnost, sociální začlenění a aktivní občanství. Účelem je propagovat tyto klíčové kompetence:

  • zajištěním vysoce kvalitního vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení všem
  • poskytováním podpory pedagogickým pracovníkům
  • podporou rozmanitosti vzdělávacích přístupů a kontextů, a to v perspektivě celoživotního učení
  • analýzou přístupů k hodnocení a ověřování klíčových kompetencí

Doporučení

Prostřednictvím návrhů doporučení Evropskému parlamentu a Radě chce Komise přispět k rozvoji kvalitního vzdělávání a odborné přípravy, které se budou zaměřovat na budoucí vývoj a budou odpovídat potřebám evropské společnosti.

V roce 2006 Evropský parlament a Rada přijaly doporučení o klíčových schopnostech pro celoživotní učení, které poskytuje společný evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro tvůrce politiky, poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy, sociální partnery a samotné studující. Doporučení mělo podpořit i jiné související politiky, jakými je politika zaměstnanosti a sociální politika a další politiky týkající se mládeže.

V červnu 2016 zahájila Komise přezkum doporučení z roku 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení s cílem toto doporučení aktualizovat a dále podpořit rozvoj klíčových kompetencí v celé Evropě.

Na základě závěrů tohoto přezkumu přijala Komise v lednu 2018 návrh nového doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení: