EU grundar sig på följande gemensamma värderingar:

  • Mänsklig värdighet
  • Frihet
  • Demokrati 
  • Jämlikhet
  • Rättsstaten  
  • Respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter

Alla EU-länder delar de här värderingarna. De binder samman EU, medlemsländerna och dess folk (artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen).

Inkluderande utbildning av hög kvalitet på alla nivåer och den europeiska dimensionen i undervisningen är grundbultarna för att skapa och vidmakthålla ett sammanhållet samhälle i EU. Det är viktigt för att lära sig om vårt gemensamma kulturarv och historia och få en god förståelse för EU:s ursprung och arbete.

I januari 2018 lade kommissionen fram ett förslag till rådets rekommendation om gemensamma värden, inkluderande utbildning och den europeiska dimensionen i undervisningen. Målet är att stärka demokratin i länderna och i EU. Rekommendationen ska också bidra till en starkare social sammanhållning som ett sätt att bekämpa ökande populism, främlingsfientlighet, radikalisering, nationalism och falska nyheter. 

Följande fyra mål är kärnan i förslaget:

  1. Främja gemensamma värderingar på alla nivåer inom utbildningen.
  2. Främja en mer inkluderande utbildning. 
  3. Uppmuntra en europeisk dimension i undervisningen utan att inskränka nationella befogenheter.
  4. Stödja lärare och undervisning.

De fyra målen ligger i linje med det arbete som pågår för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter. EU:s verktyg och finansieringsinstrument – särskilt Erasmus+ och de europeiska struktur- och investeringsfonderna – ska bidra till att rekommendationen genomförs.

Läs mer