Skupne evropske vrednote so:

  • človekovo dostojanstvo
  • svoboda
  • demokracija 
  • enakost
  • vladavina prava in 
  • spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin

Te vrednote so skupne vsem državam članicam in tvorijo niti, ki povezujejo države, skupnosti in narode naše Unije (člen 2 Pogodbe o Evropski uniji).

Visokokakovostno ter vključujoče izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh in evropska razsežnost poučevanja so nujni za oblikovanje in ohranjanje povezane evropske družbe. Učenje o skupni evropski dediščini in raznolikosti ter dobro razumevanje nastanka in delovanja EU so bistvenega pomena za vse državljane.

Predlog priporočila Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja je bil sprejet januarja 2018. Cilj predloga je krepitev naših nacionalnih demokracij in Unije. Z njim želimo okrepiti socialno kohezijo in prispevati k boju proti porastu populizma, ksenofobije, radikalizacije, razdiralnega nacionalizma in širjenja lažnih novic. 

Jedro predloga vsebuje štiri cilje:

  1. spodbujati skupne vrednote na vseh ravneh izobraževanja
  2. razvijati bolj vključujoče izobraževanje 
  3. spodbujati evropsko razsežnost poučevanja brez poseganja v nacionalne pristojnosti na tem področju
  4. podpreti učitelje in poučevanje

Ti cilji dopolnjujejo delo na področju izvajanja evropskega stebra socialnih pravic. Evropska unija bo podprla izvajanje tega priporočila s svojimi orodji in instrumenti financiranja, zlasti v okviru programa Erasmus+ in evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Več informacij