Medzi spoločné európske hodnoty patrí:

  • ľudská dôstojnosť,
  • sloboda,
  • demokracia, 
  • rovnosť,
  • právny štát a 
  • rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

Tieto hodnoty majú členské štáty spoločné. Tvoria štruktúru našej Únie, ktorá spojila krajiny, komunity a ľudí (článok 2 Zmluvy o Európskej únii).

Pre budovanie a udržanie súdržnej európskej spoločnosti je veľmi dôležité inkluzívne a vysokokvalitné vzdelávanie a odborná príprava na všetkých úrovniach, ako aj európsky rozmer výučby. Pre všetkých občanov má zásadný význam získanie informácií o spoločnom európskom dedičstve a rozmanitosti a skutočné pochopenie okolností vzniku a fungovania EÚ.

V januári 2018 bol prijatý návrh odporúčania Rady o podpore spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru výučby. Jeho cieľom je posilniť demokraciu v jednotlivých členských štátoch a upevniť Úniu ako celok a zároveň posilniť sociálnu súdržnosť v záujme boja proti nárastu populizmu, xenofóbie, radikalizácie, kontroverzného nacionalizmu a šírenia falošných správ. 

Jadro návrhu tvoria štyri ciele:

  1. podporovanie spoločných hodnôt na všetkých úrovniach vzdelávania,
  2. uľahčovanie inkluzívnejšieho vzdelávania, 
  3. podporovanie európskeho rozmeru vyučovania bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne výsady v tejto oblasti,
  4. podporovanie učiteľov a výučby.

Tieto ciele sú v súlade s prebiehajúcou realizáciou Európskeho piliera sociálnych práv. Vykonávanie tohto odporúčania podporia nástroje a programy a finančné nástroje Európskej únie – predovšetkým program Erasmus+ a európske štrukturálne a investičné fondy.

Ďalšie informácie