Eiropai ir šādas kopīgās vērtības:

  • cieņa pret cilvēku,
  • brīvība,
  • demokrātija, 
  • līdztiesība,
  • tiesiskums, kā arī 
  • cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, ievērošana.

Tās ir dalībvalstu kopīgās vērtības. Šīs vērtības ir Eiropas Savienības pamats, kas apvieno valstis, kopienas un cilvēkus (Līguma par Eiropas Savienību 2. pants).

Lai veidotu un saglabātu saliedētu Eiropas Savienību, ļoti būtiska ir iekļaujoša un kvalitatīva izglītība un apmācība visos līmeņos, kā arī Eiropas dimensija mācībās. Ir svarīgi, lai visiem ES iedzīvotājiem būtu zināšanas par Eiropas kopējo vēsturisko mantojumu un tās daudzveidību, kā arī laba izpratne par ES izveidi un darbību.

2018. gada janvārī tika pieņemts priekšlikums Padomes ieteikumam par kopīgu vērtību, iekļaujošas izglītības un Eiropas dimensijas mācībās veicināšanu. Tā mērķis ir nostiprināt dalībvalstu demokrātijas un stabilizēt Eiropas Savienību, stiprināt sociālo kohēziju un palīdzēt cīnīties pret populismu, ksenofobiju, radikalizāciju, šķeļošu nacionālismu un viltus ziņu izplatīšanos. 

Priekšlikuma pamatā ir četri uzdevumi:

  1. veicināt kopīgas vērtības visos izglītības līmeņos,
  2. sekmēt iekļaujošāku izglītību, 
  3. atbalstīt Eiropas dimensiju mācībās, neskarot valstu prerogatīvas šajā jomā,
  4. sniegt atbalstu skolotājiem un mācīšanai.

Tas papildina pašreizējo darbu saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu. Šī ieteikuma īstenošanu atbalstīs Eiropas Savienības rīki un finansēšanas instrumenti, īpaši programma “Erasmus+” un Eiropas strukturālie un investīciju fondi.

Uzziniet vairāk