Europske zajedničke vrijednosti su sljedeće:

  • ljudsko dostojanstvo
  • sloboda
  • demokracija 
  • ravnopravnost
  • vladavina prava te 
  • poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Te su vrijednosti zajedničke našim državama članicama i čine srž Unije koja ujedinjuje zemlje, zajednice i ljude (članak 2. Ugovora o Europskoj uniji).

Uključivo i kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje na svim razinama te europska dimenzija poučavanja posebno su važni za stvaranje i održavanje povezanijega europskog društva. Učenje o europskom zajedničkom nasljeđu i raznolikosti te dobro razumijevanje nastanka i funkcioniranja EU-a bitno je za svakog građanina.

Prijedlog preporuke Vijeća o zajedničkim vrijednostima, uključivom obrazovanju i europskoj dimenziji poučavanja donesen je u siječnju 2018. Cilj mu je ojačati nacionalne demokracije i učvrstiti našu Uniju. Dodatni je cilj jačanje socijalne kohezije kojom se suprotstavljamo rastu populizma, ksenofobije, radikalizacije, nacionalizma koji stvara podjele i širenju lažnih vijesti. 

U središtu su prijedloga četiri cilja:

  1. promicanje zajedničkih vrijednosti na svim razinama obrazovanja
  2. poticanje uključivog obrazovanja 
  3. poticanje europske dimenzije poučavanja ne dovodeći u pitanje nacionalne ovlasti u tom području
  4. potpora nastavnicima i nastavnom procesu.

Ti su ciljevi u skladu s dugoročnim radom na provedbi europskog stupa socijalnih prava. Alati Europske unije i njezini instrumenti financiranja, osobito program Erasmus + i europski strukturni i investicijski fondovi, poslužit će u provedbi te Preporuke.

Saznajte više