De fælles europæiske værdier:

  • menneskelig værdighed
  • frihed
  • demokrati 
  • ligestilling
  • retsstatsprincippet og 
  • respekten for menneskerettighederne, også for personer, der tilhører mindretal

er de værdier, som EU's medlemslande er enige om. De udgør hjørnestenene i den Union, der binder lande, samfund og folk sammen (artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union).

Inkluderende uddannelse af høj kvalitet på alle niveauer er sammen med den europæiske dimension i undervisningen afgørende for at skabe og opretholde et sammenhængende europæisk samfund. Det at lære om Europas fælles kulturarv og mangfoldighed og få en god forståelse af baggrunden for EU og viden om, hvordan det fungerer, er meget vigtigt for alle EU-borgere.

Et forslag til en henstilling fra Rådet om fælles værdier, inkluderende uddannelse og den europæiske dimension af undervisningen blev vedtaget i januar 2018. Formålet med henstillingen er at styrke vores nationale demokrati og vores Union. Den sigter desuden imod at fremme den sociale samhørighed for at bekæmpe stigende populisme, fremmedhad, radikalisering, splittende nationalisme og spredning af falske nyheder. 

Kernen i forslaget er fire målsætninger:

  1. At styrke fælles værdier på alle uddannelsesniveauer
  2. At fremme mere inklusiv uddannelse 
  3. At tilskynde til en europæisk dimension i undervisningen, uden at det berører de nationale beføjelser på dette område
  4. At støtte lærerne og undervisningen

Disse målsætninger er i tråd med det igangværende arbejde med at implementere den europæiske søjle for sociale rettigheder. EU's værktøjer og finansieringsinstrumenter – ikke mindst Erasmus+ og de europæiske struktur- og investeringsfonde – vil støtte gennemførelsen af henstillingen.

Læs mere