Mezi společné evropské hodnoty patří:

  • lidská důstojnost
  • svoboda
  • demokracie 
  • rovnost
  • právní stát  
  • a dodržování lidských práv, včetně práv osob náležejících k menšinám.

Toto jsou hodnoty, které jsou společné členským státům EU a tvoří strukturu Unie, jež spojuje země, společenství a lidi (článek 2 Smlouvy o Evropské unii).

Pro vytvoření a udržení soudržné evropské společnosti se zdá být zásadní dosáhnout inkluzivního a vysoce kvalitního vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních a vytvořit evropský rozměr vzdělávání. Získat povědomí o společném evropském dědictví a rozmanitosti a dobře pochopit souvislosti vzniku a fungování EU má obrovský význam pro všechny občany.

V lednu 2018 byl přijat návrh doporučení Rady o společných hodnotách, inkluzivním vzdělávání a evropském rozměru výuky. Jeho účelem je posílit národní demokracie i Unii jako celek a také upevnit sociální soudržnost, abychom byli schopni lépe čelit sílícímu populismu, xenofobii, radikalizaci, konfliktnímu nacionalismu a šíření falešných zpráv. 

Jádro návrhu tvoří čtyři cíle:

  1. prosazovat společné hodnoty na všech úrovních vzdělávání
  2. posílit otevřenější vzdělávání 
  3. propagovat evropský rozměr výuky, aniž by byly dotčeny pravomoci členských států v této oblasti
  4. podporovat učitele a výuku.

Tyto cíle jsou v souladu s probíhající realizací evropského pilíře sociálních práv. Provádění tohoto doporučení podpoří programy a finanční nástroje EU, zejména program Erasmus+evropské strukturální a investiční fondy.

Další informace