Jazykové schopnosti sú ústredným prvkom ambicióznej predstavy vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru. Schopnosť hovoriť cudzími jazykmi nie je iba nevyhnutnou schopnosťou pre študijný pobyt v zahraničí a pre získanie príležitosti na čoraz viac medzinárodných trhoch práce. Takisto otvára nové perspektívy a umožňuje ľuďom spoznať iné kultúry. Štúdie ukazujú, že členské štáty EÚ vo všeobecnosti nenapredujú dostatočne rýchlo pri plnení spoločne dohodnutého cieľa, že každý Európan by sa mal už v rannom veku naučil dva cudzie jazyky. Faktom je, že jazyková spôsobilosť je medzi študentmi končiacimi povinnú školskú dochádzku vo všeobecnosti nízka, pričom medzi členskými štátmi existujú veľmi veľké rozdiely. Vzhľadom na narastajúcu vnútroeurópsku mobilitu a zároveň nevídanú jazykovú úroveň detí v školskom veku prichádzajúcich z tretích krajín a hovoriacich rôznymi jazykmi musíme opätovne zvážiť výzvy a príležitosti, ktorým čelíme, a postarať sa to, aby sa viacjazyčnosť EÚ stala skutočným prínosom. 

Cieľom navrhovaného odporúčania je:

  • posilniť učenie sa jazykov so zameraním na dosiahnutie konkrétnych jazykových úrovní, na základe spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky Rady Európy na konci povinnej školskej dochádzky; 
  • zaviesť koncepciu jazykového povedomia vo vzdelávaní a v odbornej príprave, ktorá by poskytla inkluzívny rámec pre učenie sa jazykov, berúc do úvahy širokú škálu jazykových schopností žiakov; 
  • zaistiť, aby viac učiteľov jazykov využilo dostupné príležitosti na vzdelávanie a štúdium v zahraničí; 
  • identifikovať a podporovať inovatívne, inkluzívne a multilingválne pedagogiky, ako aj používanie európskych nástrojov a platforiem, ako napríklad portálov School Education Gateway a eTwinning.