Οι γλωσσικές ικανότητες αποτελούν τον πυρήνα του φιλόδοξου οράματος για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου. Η γνώση ξένων γλωσσών δεν είναι απλώς αναγκαία για σπουδές στο εξωτερικό και για την ένταξη σε ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένες αγορές εργασίας. Ανοίγει επίσης νέες προοπτικές και δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να ανακαλύψουν άλλους πολιτισμούς. Μελέτες δείχνουν ότι, συνολικά, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν υλοποιούν με γρήγορους ρυθμούς τον στόχο που έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή ότι κάθε Ευρωπαίος θα πρέπει να μπορεί να μαθαίνει δύο ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία. Στην πραγματικότητα, τα επίπεδα γλωσσομάθειας των μαθητών που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι γενικά χαμηλό, και παρατηρούνται πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός, της αυξανόμενης ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας και, αφετέρου, του πρωτοφανούς αριθμού μαθητών που φθάνουν από τρίτες χώρες και μιλούν διαφορετικές γλώσσες, είναι αναγκαίο να επανεξετάσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις δυνατότητες που μας προσφέρονται ώστε να καταστεί η πολυγλωσσία ένα αληθινό πλεονέκτημα για την ΕΕ. 

Η προτεινόμενη σύσταση στοχεύει στα εξής:

  • να προωθήσει την εκμάθηση γλωσσών με κύριο στόχο να αποκτούν οι μαθητές συγκεκριμένα επίπεδα ικανοτήτων, με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης· 
  • να καθιερώσει την έννοια της γλωσσικής ευαισθητοποίησης στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η οποία παρέχει ένα ευρύ πλαίσιο για την εκμάθηση γλωσσών, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των γλωσσικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων· 
  • να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι καθηγητές γλωσσών επωφελούνται από τις ευκαιρίες μάθησης και σπουδών στο εξωτερικό· 
  • να προσδιορίσει και να προωθήσει καινοτόμες, χωρίς αποκλεισμούς και πολυγλωσσικές παιδαγωγικές μεθόδους, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά εργαλεία και πλατφόρμες, όπως την Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης και το eTwinning (ηλεκτρονική αδελφοποίηση).