Prvé roky života majú najväčší vplyv na formovanie osobnosti a významne ovplyvňujú vyhliadky človeka na vzdelanie, zamestnanie a na integráciu v spoločnosti. Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve vytvárajú základy pre ďalšie učenie sa a sú účinnou investíciou do vzdelávania a odbornej prípravy. Vysokokvalitné služby sú nevyhnutné na zlepšenie výsledkov vzdelávania a umožňujú spravodlivé príležitosti začiatku školskej dochádzky pre všetkých žiakov, najmä tých, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. V Európskom pilieri sociálnych práv sa preto zdôrazňuje, že deti majú právo na cenovo dostupné a kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve.


V návrhu odporúčania Rady s názvom Vysokokvalitné systémy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve si Komisia stanovuje tieto ciele:

  • dohodnúť sa v rámci EÚ na spoločnej predstave o poskytovaní kvalitných služieb. Tým sa podporia vnútroštátne reformy a sociálne začlenenie, keďže sa uľahčí výmena skúseností a osvedčených postupov.
  • podporovať členské štáty EÚ v ich úsilí o zlepšenie dostupnosti a kvality systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. To predpokladá aj poskytnutie finančných prostriedkov EÚ na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb a prehodnotenie referenčných hodnôt a cieľov.