Ankstyvieji žmogaus gyvenimo metai yra patys svarbiausi jo formavimuisi ir jie didžia dalimi lemia jo išsilavinimo, darbo ir integracijos perspektyvas. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra padeda pagrindus tolesniam mokymuisi ir yra efektyvi investicija į švietimą ir mokymą. Gerinant ugdymo rezultatus ir užtikrinant gerą pradžią visiems mokiniams, ypač neturintiems palankių sąlygų, labai svarbios kokybiškos paslaugos. Todėl Europos socialinių teisių ramsčio dokumente pabrėžiama, kad vaikai turi teisę į kokybišką ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą už prieinamą kainą.


Tarybos rekomendacijos dėl aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų pasiūlymu Komisija siekia:

  • ES lygmeniu apibrėžti bendrą sampratą, kas yra aukštos kokybės paslaugų teikimas. Tai padės vykdyti nacionalines reformas ir skatinti socialinę įtrauktį sudarant palankesnes sąlygas keistis patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais;
  • remti ES valstybes nares joms siekiant didinti savo ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų prieinamumą ir gerinti jų kokybę. Turėtų būti skirta ES lėšų paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti ir lyginamiesiems standartams bei tikslams peržiūrėti.