Varhaislapsuus on ratkaiseva vaihe elämässä ja se vaikuttaa suuresti koulutukseen, työllistyvyyteen ja yhteiskuntaan sopeutumiseen. Varhaiskasvatus luo perustan myöhemmille opinnoille ja on tehokas koulutusinvestointi. On tärkeää, että varhaiskasvatuspalvelut ovat korkealaatuisia, jotta oppimistulokset paranevat ja kaikki lapset taustastaan riippumatta saavan hyvän alun opinnoilleen. Siksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa korostetaankin, että lapsilla on oikeus kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.


Neuvosto pyrkii varhaiskasvatuksen laatua koskevalla suositusehdotuksellaan:

  • kehittämään yhteistä EU:n laajuista käsitystä siitä, mitä korkealaatuisten palvelujen tarjoamisella tarkoitetaan. Kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihdon avulla helpotetaan kansallisia uudistuksia ja edistetään sosiaalista osallisuutta.
  • tukemaan EU-maita niiden pyrkimyksissä parantaa varhaiskasvatuksen saatavuutta ja laatua. Tähän kuuluu sellaisen EU-rahoituksen saatavuuden tehostaminen, jolla parannetaan palvelujen saatavuutta ja laatua ja arvioidaan vertailuarvoja ja tavoitteita.