Navigačný riadok

Odvetvové politiky EÚ

V posledných desaťročiach sa stala potreba rovnosti príležitostí a spoločných pravidiel pre odvetvia trhu vrátane pravidiel o vládnych intervenciách čoraz naliehavejšou. Dôvodom je zintenzívnené medzinárodné rozdelenie pracovných síl a skutočnosť, že v súčasnosti sú takmer všetky trhy tovarov a služieb medzinárodné alebo sú nejakým spôsobom vzájomne prepojené.

Európska únia implementuje politiky vo všetkých odvetviach hospodárstva. História niektorých z týchto politík (spoločná poľnohospodárska politika, politika hospodárskej súťaži) siaha k založeniu Európskeho spoločenstva. V iných oblastiach, ako napríklad v politike životného prostredia alebo kohéznej politike, sa úloha Európskeho spoločenstva vyvíja časom. Výhody užšej spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi sú čoraz jasnejšie, medzinárodný efekt prepojenosti zreteľnejší a v jednotlivých krajinách sa v dôsledku postupného rozširovania prehĺbila rozdielnosť životnej úrovne. V iných oblastiach, ako napríklad v energetike, zostala väčšina zodpovednosti na členských štátoch a až v roku 2007 Európska rada prijala energetickú politiku pre Európu.

Úloha GR ECFIN

GR ECFIN vo všetkých odvetvových oblastiach podporuje rozvoj politík, ktoré sú nákladovo účinné, čo znamená, že dosahujú svoje ciele pri čo najnižších nákladoch pre spoločnosť a podporujú trvalo udržateľný rozvoj a stimulujú hospodársky rast a zamestnanosť.Na tento účel tvoríme hospodárske analýzy na podporu tvorby politík a podporujeme iné generálne riaditeľstvá, aby hľadali možnosti, ktoré prinášajú plánované výsledky skôr zlepšovaním fungovania trhov ako umiestňovaním zbytočných prekážok.
Toto spravidla znamená, že uprednostňujeme možnosti, ktoré napríklad postihujú škodlivé činnosti, napríklad znečistenie, a prenechávajú na jednotlivých hospodárskych subjektoch, aby primerane zmenili svoje správanie, pred nariaďujúcimi zásahmi, ktoré predpisujú konkrétne spôsoby výroby alebo priamo regulujú druh tovarov, ktorý sa môže vyrábať. Je to preto, lebo tieto politické nástroje sú flexibilnejšie a nedirektívne. Ukázalo sa, že sa s nimi dosahujú rovnaké alebo lepšie výsledky ako s direktívnym prístupom.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo