Kruimelpad

Sectoraal EU-beleid

In de afgelopen decennia is geleidelijk duidelijk geworden hoe belang eerlijke concurrentievoorwaarden en gemeenschappelijke spelregels, met inbegrip van het overheidsingrijpen, voor de diverse marktsectoren zijn.

Dit is het gevolg van de steeds sterkere internationale arbeidsverdeling en het feit dat bijna alle goederen- en dienstenmarkten nu internationaal zijn of in ieder geval internationale neveneffecten hebben. In Europa is het de EU die de regels bepaalt en voor eerlijke concurrentie moet zorgen.

Het beleid van de Europese Unie strekt zich uit over alle sectoren van de economie. Sommige beleidstakken (zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het concurrentiebeleid) dateren al van de begintijd van de Europese Gemeenschap. Op andere gebieden, zoals milieu of cohesie, is de rol van de Europese Gemeenschap langzamerhand groter geworden naarmate de voordelen van onderlinge samenwerking en coördinatie voor de lidstaten duidelijker werden, de internationale beïnvloeding sterker werd of de verschillen in levensstandaard tussen de verschillende landen groter werden als gevolg van de achtereenvolgende uitbreidingen. Op weer andere gebieden, zoals energie, behielden de lidstaten de meeste bevoegdheden. Pas in 2007 besloot de Europese Raad tot een "energiebeleid voor Europa".

De rol van DG ECFIN

In al deze sectoren steunt DG ECFIN de ontwikkeling van een kostenefficiënt beleid, dat wil zeggen dat de doelstellingen van dit beleid worden bereikt bij zo laag mogelijke kosten voor de samenleving, terwijl tegelijkertijd naar duurzame ontwikkeling wordt gestreefd en de economische groei en de werkgelegenheid worden gestimuleerd.

DG ECFIN maakt analyses ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling en moedigt andere directoraten-generaal aan te zoeken naar beleidsopties waarbij de beoogde resultaten worden bereikt door de marktwerking te bevorderen in plaats van deze onnodig te belemmeren.

Dit betekent dat meestal geen keiharde of directe beperkingen worden vastgesteld ten aanzien van productietechnieken die schade of verontreiniging opleveren maar dat er een prijskaartje aan komt te hangen, zodat bedrijven en dergelijke worden gestimuleerd om hun gedrag aan te passen. Gebleken is dat de resultaten van zo'n flexibele harmonieuze aanpak vaak even goed zijn of zelfs beter dan die van een meer intrusieve benadering.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter