Διαδρομή πλοήγησης

Τομεακές πολιτικές της ΕΕ

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει γίνει πιο αισθητή η ανάγκη ίσων όρων ανταγωνισμού και κοινών κανόνων στους διάφορους τομείς της αγοράς, π.χ. τις κυβερνητικές παρεμβάσεις,.

Αυτό οφείλεται στον εντεινόμενο διεθνή καταμερισμό της αγοράς εργασίας και στο γεγονός ότι σχεδόν όλες οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών είναι πλέον διεθνείς, ή τουλάχιστον έχουν κάποιο διεθνή αντίκτυπο. Στην Ευρώπη, η ΕΕ θέτει τους κανόνες και φροντίζει για τις ομαλές συνθήκες ανταγωνισμού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτικές σε όλους τους τομείς της οκονομίας. Ορισμένες από αυτές τις πολιτικές (κοινή γεωργική πολιτική, πολιτική ανταγωνισμού) ανάγονται στην εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε άλλους τομείς (περιβάλλον, πολιτική συνοχή), ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εξελίχθηκε σταδιακά, καθώς έγιναν πιο αισθητά τα πλεονεκτήματα της στενότερης συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και φάνηκε ο διεθνής αντίκτυπος των εθνικών πολιτικών καθώς και η ανισότητες του βιοτικού επιπέδου στις διάφορες χώρες της συνεπεία των διαδοχικών διευρύνσεων. Σε άλλους τομείς, όπως στον ενεργειακό, τα κράτη μέλη διατήρησαν περισσότερες αρμοδιότητες, και μόλις το 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ψήφισε μια "ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη".

Ο ρόλος της ΓΔ ECFIN


Σε όλους αυτούς τους τομείς, η ΓΔ ECFIN στηρίζει την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών πολιτικών- που σημαίνει ότι πετυχαίνουν τους στόχους τους επιβαρύνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο την κοινωνία, ενώ αντίθετα προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση.

Για το σκοπό αυτό εμείς στη ΓΔ ECFIN πραγματοποιούμε οικονομικές αναλύσεις που βοηθούν το σχεδιασμό των πολιτικών, και ενθαρρύνουμε τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις να επιλέγουν πολιτικές που δεν θέτουν εμπόδια στην αγορά αλλά αντίθετα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας της.

Αυτό σημαίνει ότι κατά κανόνα προτιμάμε λύσεις που, για παράδειγμα, "τιμολογούν" τις επιβλαβείς δραστηριότητες όπως η ρύπανση, αλλά αφήνουν κάθε επιχείρηση ελεύθερη να αλλάζει κατά την κρίση της τη συμπεριφορά της. Αποφεύγουμε δηλαδή να υιοθετούμε παρεμβατικά μέτρα για την απαγόρευση συγκεκριμένων τεχνικών παραγωγής ή για τον αυστηρό καθορισμό των τύπων των προϊόντων που επιτρέπεται να παράγουν οι επιχειρήσεις. Ο λόγος που επιλέγουμε αυτή την προσέγγιση είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα περισσότερο ευέλικτα μέτρα αποδίδουν τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα από άλλες αυστηρότερες μεθόδους.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου