Sti

EU's sektorpolitik

I de seneste årtier er behovet for at skabe lige vilkår og fælles regler for forskellige markedssektorer, herunder reglerne for offentlige indgreb, blevet mere udtalt. Det skyldes en intensivering af den internationale arbejdsdeling og den kendsgerning, at næsten alle markeder for varer og tjenesteydelser nu er internationale eller har en eller anden form for international dimension. I Europa fastsætter EU reglerne og skaber lige vilkår.

EU gennemfører politikker for alle de økonomiske sektorer. Nogle af disse politikker (den fælles landbrugspolitik og konkurrencepolitikken) går tilbage til oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab. På andre områder som miljø- eller samhørighedspolitikken udviklede EF's rolle sig med tiden, efterhånden som fordelene ved tættere samarbejde og samordning mellem landene blev tydeligere, og den internationale påvirkning blev mere markant, eller forskellene mellem landenes levestandard blev større som følge af de gradvise udvidelser. På andre områder som energi beholdt landene størstedelen af ansvaret. Ikke før i 2007 vedtog man på EU-topmødet "en energipolitik for Europa".

GD ECFIN's rolle


I alle disse sektorer arbejder GD ECFIN for at udvikle omkostningseffektive politikker. Det vil sige politikker, der når deres mål med de laveste omkostninger for samfundet og samtidig stemmer overens med en bæredygtig udvikling og stimulerer den økonomiske vækst og beskæftigelsen.
Med henblik herpå laver vi økonomiske analyser til brug ved udformningen af politikker, og vi opfordrer andre generaldirektorater til at vælge politikker, der når de ønskede resultater ved at skabe mere velfungerende markeder i stedet for at lægge dem unødige hindringer i vejen.
Det betyder, at vi som hovedregel foretrækker løsninger, der f.eks. gør skadelige aktiviteter som forurening dyrere og overlader det til de enkelte økonomiske aktører at ændre deres adfærd herefter. Vi undgår derimod indgreb, der foreskriver bestemte produktionsteknikker eller direkte regulerer, hvilken type varer der må produceres. Det gør vi, fordi disse mere fleksible og indirekte politiske fremgangsmåder har vist sig at give de samme eller endnu bedre resultater end mere direkte indgreb.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst