Sökväg

Produktmarknader

Välfungerande produktmarknader är en viktig förutsättning för ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning och för att man ska kunna förbättra människors levnads- och arbetsvillkor.

Produktmarknaderna omfattar de varor och tjänster som människor och företag säljer och köper, d.v.s. allt från livsmedel och kontorsmateriel till reservdelar för bilen. Välfungerande produktmarknader ökar konkurrensen och ger konsumenterna lägre priser och ett större urval av produkter och tjänster. Detta leder i sin tur till att kan företagen minska sina produktionskostnader, öka sin produktion och sänka sina priser. Det blir också lättare för nya aktörer att ta sig in på marknaden med nya produkter eller märken. Överhuvudtaget ökar företagens incitament att förnya sig och ta fram nya varor och tjänster.

Hårdare konkurrens leder till en bättre resursfördelning och ökar företagens incitament att förbättra sin konkurrenskraft och produktivitet. De får fler leverantörer och distributörer att välja mellan och kan köpa billigare råvaror.

Marknadsintegreringen innebär att företagen får tillgång till en mycket större marknad än den egna hemmamarknaden. På så sätt blir det lättare för dem att expandera. Ju mer konkurrensutsatta och bättre integrerade produktmarknaderna är, desto bättre kan de anpassa sig till och återhämta sig från ekonomiska chocker och på så sätt minska effekterna på tillväxt och sysselsättning.

Enligt Lissabonagendan för tillväxt och sysselsättning är kompetensutveckling, investeringar i forskning och utveckling (FoU) samt innovationsfrämjande åtgärder centrala för att man ska kunna öka den europeiska ekonomins produktivitet och konkurrenskraft. Generaldirektoratet för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) arbetar för att bättre sätta in utbildning, FoU och innovationsstrategier i ett bredare ekonomiskt sammanhang.

GD Ekonomi och finans funktion


GD Ekonomi och finans analyserar och övervakar produktmarknadernas funktion på följande områden:

  • Konkurrens
  • Marknadsintegrering
  • FoU-investeringar och innovation

Syftet är att få inblick i hur produktiviteten och konkurrenskraften utvecklas och att ringa in problemen på marknaderna.

Att öka konkurrenskraften och produktivitetstillväxten står högt på EU-kommissionens dagordning. Det är nämligen en grundläggande förutsättning för att EU:s ekonomi med sin åldrande befolkning verkligen ska kunna stå sig i en alltmer globaliserad värld där den tekniska utvecklingen går allt fortare.

GD Ekonomi och finans övervakar noga den europeiska ekonomins och EU-ländernas konkurrenskraft och analyserar vad de presterar i fråga om produktivitet, innovation, priser, kostnader, handel och utländska direktinvesteringar. GD Ekonomi och finans undersöker också vilka reformer som har störst genomslag.