Navigačný riadok

Trhy s výrobkami

Dobre fungujúce trhy s výrobkami hrajú dôležitú úlohu pri dosahovaní vyššieho hospodárskeho rastu a lepších pracovných miest, ktoré sú potrebné na zlepšenie životných a pracovných podmienok občanov EÚ.

Trhy s výrobkami zahŕňajú tovary a služby, ktoré ľudia a podniky predávajú a kupujú, napríklad potraviny zo supermarketov, kancelárske potreby pre orgány štátnej správy alebo zásoby automobilových náhradných dielov pre opravovne. Dobre fungujúce trhy s výrobkami zabezpečujú, že spotrebitelia v EÚ môžu požívať výhody nižších cien a širšieho výberu tovarov a služieb vďaka záruke väčšej hospodárskej súťaže, ktorá vedie spoločnosti k znižovaniu ich výrobných nákladov, zvyšovaniu výstupu a znižovaniu cien. Takisto podporujú vstup nových spoločností s novými výrobkami alebo značkami na trh a zvyšujú stimuly pre všetky firmy, aby inovovali a vytvárali nové tovary alebo služby.

Intenzívnejšia hospodárska súťaž spôsobuje aj účinnejšie rozmiestnenie zdrojov a zvyšuje stimuly pre spoločnosti na zlepšovanie ich konkurencieschopnosti a produktivity. Okrem toho ich obohacuje tým, že podnecuje väčší výber dodávateľov a distribútorov a tým, že zabezpečuje, aby mohli nakupovať suroviny za nižšie ceny.

Lepšie integrované trhy ponúkajú spoločnostiam prístup k podstatne širšiemu trhu než je ich domáci trh. Toto im poskytuje viac možností pre rozšírenie. Konkurenčnejší a lepšie integrovaný trh s výrobkami môže takisto pomôcť zvýšiť rýchlosť prispôsobenia a odolnosť voči hospodárskym šokom, a tým znížiť vplyv týchto šokov na rast a zamestnanosť.

Lepšie vzdelanie a skúsenosti, investovanie do výskumu a vývoja (R&D) a stimuly do inovácie sú kľúčové oblasti lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a sú rozhodujúce pre zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ. V týchto oblastiach sa práca GR ECFIN zameriava na lepšiu integráciu vzdelania, R&D a inovačnej politiky do širšieho hospodárskeho rámca.

Úloha GR ECFIN


GR ECFIN je zapojené do analýzy a monitorovania fungovania trhov s výrobkami v troch samostatných oblastiach:

  • hospodárska súťaž
  • integrácia trhu
  • investovanie do R&D a inovácie.

Táto práca sa zameriava na pochopenie vývoja produktivity a konkurencieschopnosti a zisťovanie problémov fungovania trhov.

Podpora konkurencieschopnosti a rastu produktivity je na vrchole agendy Komisie, pretože je dôležitá na zaistenie toho, aby hospodárstvo EÚ dokázalo primerane reagovať na starnutie obyvateľstva a čoraz viac globalizovaný svet, v ktorom technický pokrok neustále napreduje.

GR ECFIN podrobne monitoruje výkonnosť konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ a rozličných členských štátov, analyzuje ich výkonnosť v oblasti produktivity, inovácie, cien a nákladov, obchodu a priamych zahraničných investícií a zisťuje, ktoré reformy majú kľúčový vplyv.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo