Navigointipolku

Tuotemarkkinat

Toimivat tuotemarkkinat ovat olennaisen tärkeässä asemassa, kun pyritään vauhdittamaan talouskasvua ja luomaan parempia työpaikkoja ja siten täyttämään välttämättömät edellytykset EU:n kansalaisten elin- ja työolojen parantamiselle.

Tuotemarkkinoihin kuuluvat tavarat ja palvelut, joita ihmiset ja yritykset myyvät ja ostavat. Näitä ovat esimerkiksi valintamyymälästä ostettavat elintarvikkeet, virastoille toimitettavat paperituotteet tai autokorjaamon varaosavarasto. Toimivat tuotemarkkinat takaavat sen, että EU:n kuluttajat hyötyvät alhaisista hinnoista ja suuresta tavara- ja palveluvalikoimasta. Niiden ansiosta kilpailu lisääntyy, mikä saa yritykset leikkaamaan tuotantokustannuksiaan, lisäämään tuotantoaan ja alentamaan hintojaan. Ne myös edistävät uusien yritysten ja niiden myötä uusien tuotteiden tai tavaramerkkien tuloa markkinoille ja kaikkien yritysten kannustamista innovointiin ja uusien tavaroiden tai palvelujen luomiseen.

Kilpailun lisääntyminen tehostaa myös resurssien kohdentamista ja kannustaa yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja tuottavuuttaan. Lisäksi se hyödyttää yrityksiä edistämällä tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien valikoiman laajentamista sekä turvaamalla yrityksille alhaiset raaka-aineiden ostohinnat.

Markkinoiden yhdentymisen ansiosta yritykset pääsevät kotimarkkinoitaan huomattavasti laajemmille markkinoille. Näin ne saavat lisää mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa. Entistä kilpailukykyisemmät ja yhtenäisemmät tuotemarkkinat voivat myös vähentää talouden häiriöiden vaikutuksia kasvuun ja työllisyyteen nopeuttamalla häiriöihin mukautumista ja parantamalla talouden joustavuutta.

Koulutuksen ja ammattitaidon parantaminen, tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) investoiminen ja innovointiin kannustaminen ovat kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian keskeiset periaatteet. Ne ovat välttämätön edellytys EU:n talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiselle. Talouden ja rahoituksen pääosaston työn tavoitteena on yhdistää koulutus, T&K ja innovaatiopolitiikka entistä paremmin laajaan taloudelliseen toimintaympäristöön.

Talouden ja rahoituksen pääosaston rooli


Talouden ja rahoituksen pääosasto analysoi ja seuraa tuotemarkkinoiden toimivuutta seuraavilla kolmella toisistaan riippuvaisella alalla:

  • kilpailu
  • markkinoiden yhdentyminen
  • investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen sekä innovointiin.

Tällä toiminnalla pyritään edistämään tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehityksen ymmärtämistä ja markkinoiden toimintaan liittyvien ongelmien tunnistamista.

Kilpailukyvyn ja tuottavuuden kasvun edistäminen on komission asialistalla ensimmäisenä siksi, että se on välttämätön edellytys niihin haasteisiin vastaamiselle, jotka väestön ikääntyminen ja globalisaation voimistuminen asettavat EU:n taloudelle maailmassa, jossa teknologinen kehitys nopeutuu entisestään.

Talouden ja rahoituksen pääosasto seuraa tiiviisti EU:n talouden ja eri jäsenvaltioiden kilpailukykyä, analysoi niiden saavutuksia tuottavuuden, innovoinnin, hintojen ja kustannusten, kaupan ja ulkomaisten suorien sijoitusten alalla sekä tutkii, millä uudistuksilla on suurin vaikutus.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä