Navigatsioonitee

Tooteturud

Hästitoimivatel tooteturgudel on oluline roll suurema majanduskasvu ja paremate töökohtade tagamisel, mis on vajalikud ELi kodanike elu- ja töötingimuste parandamiseks.

Tooteturud hõlmavad kaupu ja teenuseid, mida inimesed ja ettevõtted müüvad ja ostavad; näiteks supermarketist ostetav toit, kantseleikaubad, mida vajavad valitsusasustused, või autode varuosad, mida vajatakse autoremonditöökodades. Hästitoimivad tooteturud tagavad ELi tarbijatele madalamad hinnad ja suurema kauba- ja teenuste valiku tihedama konkurentsi kaudu, mis sunnib ettevõtteid vähendama tootmiskulusid, suurendama tootlikkust ja alandama hindu. Hästitoimiv tooteturg soodustab uute ettevõtete ja uute toodete või tootemarkide turuletulekut ning motiveerib kõiki ettevõtteid tegema uuendusi ning looma uusi kaupu või teenuseid.

Tihedam konkurents sunnib ettevõtteid tõhusamalt kasutama oma vahendeid ning annab stiimuli suurendada oma konkurentsivõimet ja tootlikkust. Lisaks suureneb tarnijate ja turustajate arv ning alanevad tooraine hinnad.

Paremini lõimunud turud tagavad ettevõtete juurdepääsu nende kodumaisest turust oluliselt suuremale turule. See annab neile võimaluse laieneda. Konkurentsivõimelisemad ja paremini lõimunud tooteturud võivad ka kiirendada kohanemist ning toimetulekut majandusvapustustega, vähendades seega nende mõju majanduskasvule ja tööhõivele.

Parem haridus ja paremad oskused, investeerimine uurimis- ja arendustegevusse ning uuendustegevus soodustamine on majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni kava põhiteemad ning ELi majanduse tootlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise seisukohalt olulised tegurid. Kõnealustes valdkondades on majanduse ja rahanduse peadirektoraadi töö eesmärk liita haridus-, uurimis- ja arendustegevus ning uuenduspoliitika laiema majandusliku raamistikuga.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraadi roll

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat analüüsib ja jälgib tooteturgude toimimist kolmes eraldi valdkonnas:

  • konkurents
  • turgude lõimimine
  • investeeringud uurimis- ja arendustegevusse ja uuendustegevusse.

Kõnealuse tegevuse eesmärk on selgitada välja tootlikkuse ja konkurentsivõime suundumused ning teha kindlaks turgude toimimist takistavad probleemid.

Konkurentsivõime ja tootlikkuse suurendamise edendamine on üks komisjoni tähtsamaid ülesandeid, sest see on oluline, et tagada ELi majanduse toimetulek probleemidega, mis tulenevad elanikkonna vananemisest ja globaliseeruvast maailmast, kus tehnoloogia areng pidevalt kiireneb.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat jälgib tähelepanelikult ELi ja liikmesriikide majanduse konkurentsivõimet ning analüüsib nende edusamme tootlikkuse, uuenduste, hindade ja kulude, kaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute vallas ning uurib, millised reformid on avaldanud kõige suuremat mõju.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem