Διαδρομή πλοήγησης

Αγορές προϊόντων

Με αγορές προϊόντων που λειτουργούν σωστά μπορούμε να εξασφαλίζουμε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και τις καλύτερες θέσεις εργασίας που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών.

Οι αγορές προϊόντων καλύπτουν τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που πωλούν και αγοράζουν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, για παράδειγμα είδη διατροφής από τα σουπερμάρκετ, γραφική ύλη για δημόσιες υπηρεσίες ή ανταλλακτικά για συνεργεία αυτοκινήτων. Όταν οι αγορές προϊόντων λειτουργούν σωστά, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αγοράζουν σε χαμηλότερες τιμές και έχουν μεγαλύτερη επιλογή εμπορευμάτων και υπηρεσιών μέσω του αυξημένου ανταγωνισμού, ο οποίος συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση της παραγωγής και διάθεση των προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές. Ευνοείται επίσης η είσοδος νέων επιχειρήσεων που φέρνουν νέα προϊόντα και είδη στην αγορά και αυξάνουν, για όλες τις επιχειρήσεις, τα κίνητρα για καινοτομία και δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός καθιστά επίσης αποτελεσματικότερη την κατανομή των πόρων και αυξάνει τα κίνητρα των επιχειρήσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς τους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη επιλογή προμηθευτών και διανομέων διασφαλίζοντάς τους χαμηλότερο κόστος για την αγορά πρώτων υλών.

Η μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών εξασφαλίζει την πρόσβαση των εταιρειών σε σημαντικά μεγαλύτερη αγορά από τη δική τους εσωτερική αγορά, προσφέροντάς τους περισσότερες ευκαιρίες για επέκταση. Πιο ανταγωνιστικές και περισσότερο ενοποιημένες αγορές προϊόντων μπορούν επίσης να βελτιώνουν τους ρυθμούς αναπροσαρμογής των αγορών και απορρόφησης οικονομικών κραδασμών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις τέτοιων κραδασμών στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Καλύτερη εκπαίδευση και περισσότερες δεξιότητες, επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) και κίνητρα για καινοτομία είναι οι κύριοι άξονες του προγράμματος δράσης της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ. Έργο της ΓΔ ECFIN είναι η καλύτερη ενσωμάτωση των πολιτικών για την εκπαίδευση, την Ε&Α και την καινοτομία στο ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο.

Ο ρόλος της ΓΔ ECFIN


Η ΓΔ ECFIN ασχολείται με την ανάλυση και την παρακολούθηση της λειτουργίας των αγορών προϊόντων σε τρεις ανεξάρτητους τομείς:

  • Ανταγωνισμός
  • Ενοποίηση των αγορών
  • Επένδυση στην Ε&Α και στην καινοτομία.


Το έργο της αποσκοπεί στην κατανόηση των εξελίξεων στους τομείς της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και στον εντοπισμό των προβλημάτων στη λειτουργία των αγορών.

Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, επειδή μόνο έτσι θα μπορέσει η οικονομία της ΕΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού, τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και την συνεχώς επιταχυνόμενη τεχνολογική πρόοδο.

Η ΓΔ ECFIN παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις της οικονομίας της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, αναλύει τα αποτελέσματα σχετικά με την παραγωγικότητα, την καινοτομία, τις τιμές και το κόστος, το εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις και εξετάζει ποιες μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές για τις εξελίξεις.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου