Cesta

Produktové trhy

Dobře fungující produktové trhy hrají zásadní úlohu při zajišťování vyššího hospodářského růstu a lepších pracovních příležitostí, které jsou nezbytné ke zlepšení životních a pracovních podmínek občanů EU.

Produktové trhy zahrnují zboží a služby, které občané a podniky nakupují či prodávají. Dobře fungující produktové trhy zajišťují spotřebitelům v EU nižší ceny a širší sortiment zboží a služeb tím, že zaručují intenzivnější hospodářskou soutěž, která vede podniky ke snižování výrobních nákladů, zvyšování produkce a snižování cen. Napomáhají rovněž vstupu nových podniků s novými výrobky nebo značkami na trh a podněcují všechny podniky k posilování inovací a vývoji nových výrobků či služeb.

Větší hospodářská soutěž zajišťuje i efektivnější přidělování zdrojů a podněcuje podniky ke zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity. Navíc jim přináší prospěch tím, že podporuje širší výběr dodavatelů a distributorů a zajišťuje, aby mohly nakupovat suroviny za nižší ceny.

Lépe integrované trhy umožňují podnikům přístup na podstatně větší trh, než je jejich vlastní domácí trh. To jim poskytuje více příležitostí k růstu. Konkurenceschopnější a lépe integrované produktové trhy mohou rovněž pomoci zvýšit rychlost přizpůsobování a odolnost vůči hospodářským otřesům, a tak omezit dopad těchto otřesů na růst a zaměstnanost.

Hlavními oblastmi lisabonské agendy pro růst a zaměstnanost jsou lepší vzdělávání a kvalifikace, investice do výzkumu a vývoje a pobídky k inovacím, které jsou nezbytné ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti hospodářství EU. V těchto oblastech GŘ ECFIN usiluje o lepší začlenění politik v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a inovací do širšího hospodářského rámce.

Úloha GŘ ECFIN


GŘ ECFIN se podílí na analýze a sledování fungování produktových trhů ve třech vzájemně propojených oblastech:

  • hospodářská soutěž
  • integrace trhů
  • investice do výzkumu a vývoje a inovací.

Cílem této činnosti je porozumět vývoji produktivity a konkurenceschopnosti a rozpoznat problémy ve fungování trhů.

Podpora konkurenceschopnosti a růstu produktivity je prioritou Komise, jelikož je nezbytné zajistit, aby hospodářství EU odpovídajícím způsobem řešilo problémy spojené se stárnutím obyvatelstva a stále globalizovanějšího světa, v němž se neustále zrychluje technologický pokrok.

GŘ ECFIN pozorně sleduje výkonnost hospodářství EU a jednotlivých členských států v oblasti konkurenceschopnosti, analyzuje jejich výkonnost z hlediska produktivity, inovací, cen a nákladů, obchodu a přímých zahraničních investic a zkoumá, které reformy mají rozhodující dopad.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo