Навигационна пътека

Продуктови пазари

Добре функциониращите продуктови пазари играят фундаментална роля в осигуряването на по-висок икономически растеж и по-добри работни места, необходими за подобряване на условията на живот и труд на европейските граждани.

Продуктовите пазари включват стоките и услугите, които гражданите и предприятията продават и купуват, като например храната от супермаркетите, офис материалите за дадена правителствена служба или запасите от автомобилни резервни части в автосервиза. Добре функциониращите продуктови пазари гарантират на потребителите от ЕС по-ниски цени и по-широк избор от стоки и услуги чрез осигуряване на засилена конкуренция, която кара фирмите да ограничават производствените си разходи, да повишават производството и да намаляват цените си. Тези пазари благоприятстват и навлизането на пазара на нови фирми с нови продукти или марки и увеличават стимулите за всички фирми да въвеждат иновации и да създават нови стоки или услуги.

По-силната конкуренция прави разпределението на ресурси по-ефективно и увеличава стимулите за повишаване на конкурентоспособността и производителността за фирмите. При това тя е от полза за тях, тъй като насърчава по-широк избор от доставчици и дистрибутори и им гарантира, че могат да купуват своите суровини на по-ниски цени.

По-добре интегрираните пазари осигуряват на фирмите достъп до значително по-голям пазар от този в тяхната страна. Това им дава повече възможности за разрастване. По-конкурентните и по-добре интегрирани продуктови пазари могат да спомогнат и за по-бързо приспособяване и по-голяма гъвкавост по отношение на икономическите сътресения, като по този начин ограничат тяхното въздействие върху растежа и заетостта.

По-доброто образование и умения, инвестициите в научноизследователската и развойна дейност (НИРД) и поощряването на иновациите са ключови области в Лисабонската програма за растеж и работни места и са жизненоважни за повишаване на производителността и конкурентоспособността на икономиката на ЕС. Работата на ГД „Икономически и финансови въпроси“ цели по-доброто интегриране на политиките за образование, изследвания и разработки и иновации в по-широката икономическа рамка.

Ролята на ГД „Икономически и финансови въпроси“


DG ECFIN is involved in analysing and monitoring the functioning of product markets in three interdependent areas:

  • Конкуренция
  • Пазарна интеграция
  • Инвестиции в НИРД и иновации.

Работата цели постигане на по-добро разбиране на еволюцията на производителността и конкурентоспособността и откриване на проблемите във функционирането на пазарите.

Насърчаването на растежа на конкурентоспособността и производителността е на челно място в дневния ред на Комисията, тъй като то е от изключително значение за адекватния отговор на икономиката на ЕС на предизвикателствата на застаряващото население и все по-глобализирания свят, в който технологичният прогрес се ускорява непрекъснато.

Генералната дирекция следи отблизо конкурентоспособността на икономиката на ЕС и на различните държави-членки, анализира техните резултати по отношение на производителност, иновации, цени и себестойност, търговия и преки чуждестранни инвестиции и изследва кои реформи имат ключов ефект.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта